Galaanni Deemu, Galaana Ciisu Kaasa!

Sadaasa 19, 2017 | Qixxeessaa Lammii Irraa

FDG GARA FXG TAAKKE Oromoo wal dhuunfachiisuu bira dabree OPDO ilma TPLF darbee of dura buusuudhaan dhaaba sab boonaa isii fakkeessee jira. Haasofni afaan hoogganoota dhaaba kanaa keessaa bahu gurra Oromootti mi’aawaa dhufaa jira. Dhaaba of danda’ee dhaabbate kan dhiibbaa TPLF irraa bilisa ta’e fakkaachuun isaa Oromoota waan onnachiise fakkaata. Alaa keessaan OPDOn faarsaa malee hin abaarinaa jechuun kittillayoota isaa dabalatee fayyaleyyiin Oromoos heddutu irraa hirmaachaa jira. Duula gala malee baha hin faarsan. Dhaaba kana kan maqaa gaarii kana yeroof itti godhe mataa dhaabichaa kan ta’e obboo Lammaa Magarsaa akka ta’etti fudhatamee dirre bahatti haasawamee jirama.

Zarihuun Wodaajoo: “Maraatoonii Qabsoo” [New Oromo Music 2017]

Sagalee Goototaa

    

Qabsoon Oromoo Qabsoo Bu’aawwan Xixiqqoof Eegale Miti, Bu’aawwan Xixiqqoo Halagaaf Galtuurraa Argameenis Hingufatu.

Sadaasa 16, 2017 | Ibsa Qeerroo Bilisummaa Oromoo

Qabsoon bilisummaa uummataa qabsoo dhugaati. Bilisummaa uummataa tokkoof qabsoon uummatichaan godhamu hanga bilisummaatti jabaatee itti fufuun dirqama. Nuti Oromoonis qabsoo bilisummaa Oromoof qabsoo kaleessa jaallan kitila itti dhabne duuka jirra. Qabsoon nuti gochaa jirru qabsoo haqaati. Qabsoon haqaa bu’aaf dantaa xixiqqoo diinarraa uummataa godhamuun hinshiminu. Qabsoon haqaa hanga bilisummaatti. Irbuun qabsaa’otaas hanga bilisummaatti qabsoo jabeessee akka itti fufu dirqa.
Har’a qabsoo uummatni Oromoo du’aa ajjeefamaa dhibee addanaan gahe, ilmaan cunqurfamoo impayeera biyyattif daandii qabsoo saaqera. Har’a impaatera Ethiopia keessatti Oromoo dhiisii sabootni biroon akka dur garbummaaf tole jedhanii akka hinbulle qabsoon Oromoo karaa agarsiiseera. Qabsoo dhugaatu akkana.

“Sunsuma Jijjiiruun Marqa Hin Midhaaksu”

Sadaasa 16, 2017 | Waaqoo Nooleetiin

Dhugaan ilma nama bira jiraachuu qabu kan yoomuu jijjiramuu fi daddaquu hin qabne waan jibbu jaalachuu dhabuudha. “MAN NO SEE DIRT, NO HEAR DIRT AND NO CLEAN DIRT” Kun akkamitti danda’amaa?
Haarawoomsa, Haarawoomsa, Haarawoomsa…oggayyuu Haarawoomsa maal Haarawoomsuu? Bofni Umrii isaa muuxata malee hadhaa isaa hin muuxatu. Bofni yoomiiyyuu eenyummaan isaa Bofuma.
Seerri uumaa fi uumamaa osoo hin jaalatin dirqiin waqtiilee jiran keessatti uumama jalqabaa uumama itti aanuun jijjiraa hanga guyyaa xumuraatti imalchiisa. Uumamni jiran cuftuu turtii yeroo jiranii keessatti Safuu fi dudhaa walii tiksuun seeraa fi heera ittiin bulmaata isanii baafatanii ittiin wal taliigaa jiraatu.

YAA SOOGIDDAA! YOO OFII JETTEE …. YAA HALGAA ! YOO BORIIF JETTEE…

Sadaasa 16, 2017 | SEENAA Y.G(2005)

Waggaa 15 dura Goota Umurii isaa guutuu Qabsootti jiruutu, dabballoota leenjisuuf akkas jedhee dhaame. “Qabsoo nuuti gaggeessinu galma akka ga’uuf, Oromoo addunyaa irra jiru hundaa Qabsoo keessatti akka hirmaatuuf qopheessuun, hojii keenya jalqabaati. Kunis Baayyina Oromoo humnatti jijjiiruuf gargaara. Kana gochuun keenya waa lamaaf jedhan. Inni tokko—humni Oromoo dura dhaabbatu deebi’ee akka hin kaaneef gargaara. Inni lammadaa—yoo nuutillee wareegamnee, dhalooti itti aanu qabsoo inuma itti fufa jedhanii, Oromoo humneessuu kana fakkeenya biraatiin isinitti hima jedhan. Bishaan baarmeela guutuu danfisuu yoo barbaaddan, jalqaba baarmeela duwwaa abiddarra keessanii bishaan itti guutuu dandeessan. Rakkoo hin qabu. Rakkoon jiru isa kanaa miti. Bishaan baarmeela guutuu kana ega danfisnee booda akkamittin irraa buufana? ykn bishaanichatti dhimma baanaadhaa? Irraa baasuuf rakkoodhaa. Keessaa waraabanii dhimma itti ba’uuf rakkoodhaa. Deebisanii qabbaneessinaan deebisanii danfisuu barbaachisa. Kanaaf qabsoon Oromoo sadarkaa isa bishaan danfeerra geesifnee diina keenya filmaata dhabsiisuudhaa” jedhan. Yeroo sanatti dubbiin kun kanneen qoosaa itti fakkaatee hedduudha. Garuu qoosaa hin turre. Waanuma har’aa Biyya keessatti argaa jirruudhaa. Baayyina Oromoo humnatti jijjiiruun raawwateera. Bu’aa humnatti jijjiiramuu ijumaan argaa jirra. Humni kun guyyuu barachaa fi muuxachaa diinaaf yaaddoo qofaa osoo hin taanee, laafachuu sirnichaaf iyyu sababaa ta’eera.

What can Ambo learn from India’s 1919 Amritsar; reflection on Woyane’s weakness, its use of military

October 27, 2017 | finfinnetribune

On April 3, 1919, thousands of Indians gathered in Amritsar, in India’s Punjab province, for a religious and cultural celebration. The time was at the turning point of the nonviolent /peaceful movement against the British occupation of India. Thus, similar to Oromia’s Irreecha celebrations, there were expressions of pent-up protests against the occupation at the celebration. These expressions of protests didn’t settle well with the British army in India.

Humnoota Hin Beekamnetu Bobba’ee Uummatatti Dhukaasan: Waajjira Naeenyaa Aanaa Daallee Waabaraa

Onkoloolessa 26, 2017 | VOA Afaan Oromoo


Godina Qellem Wallaggaa aanaa Daallee Waabaraa magaalaa Qaaqee keessatti kaleessa galgala humnoonni hin beekamne dhukaasa bananiin namoonni ja’aa hanga torbaa madaa’uu isaanii jiraattonni nuuf ibsaniiru.

Jiraataan magaalaa Qaaqee akka jedhanitti dargaggoota ykn foolln magaalattii waajjira bulchiinsa nageenyaa, bulchiinsa aanaa fi poolisii Oromiyaa waliin ta’uun nagaanya magaalaa akka eegsisan walii galan. Akkuma kanaan nageenya eegisisuuf bakka isaan bobba’anii jiranitti halkan edaa dhukaasi irratti baname jedhan.

Foolleen magaalaa Qaaqee keessaa ijaarmanii sakatta’a tokko tokkos haa ta’u nageenya magaalattii humnoota nagaa eegisisan waliin ta’uun akka eegsisan Abbaa gadaa fi bulchiinsa naannoo waliin walii galamuu isaa fi kunis haala gaariin deemaa akka ture itti gaafatamaa waajjira nageenya aanaa Daallee waabaraa obbo Nagaasaa Yaadataa naaf ibsaniiru.

Sagal Obsinee, takkaa Duullaa! Sagal safarree, takkaa Murraa! Sagal of-eeggannee, takkaa haleellaa Sagal qiyyaafannee , takkaa adda keessa buufnaa!!!

Onkoloolessa 13, 2017 | SEENAA Y.G (2005)

”Abbaan koo jaarsi umurii 67 daandiirra osoo deemanii rasaasaan dhahaman” ilma abbaan Shaashamanneetti irraa ajjeefame

Onkoloolessa 13, 2017 | BBC Afaan Oromoo

Hiriira guyyaa kaleessaa magaaloota Oromiyaa adda addaa keessatti taasifameen namoonni jaha yoo ajjeefaman, kanneen 33 ol ta’an ammoo madaa’uusaanii, odeeffannoon mootummaa naannoo Oromiyaa irraa argame mirkanneesse.

ONN: Qophii Kaayyoo, Onkolo. 11, 2017 – ከ2006 ጀምሮ ኦነግን በመቀላቀል ከኦሮሞ ነፃነት ስራዊት ጋር በግዳጅ ላይ የሚገኙት ኮሎነል ገመቹ አያና

           

DHUGAA FI DHARA ADDAAN WALLAALUUN OF WALLAALUUDHA!

Onkoloolessa 13, 2017 | Qixxeessaa Lammii Irraa

Dhugaan waan dhageettii fi argaadhaan mirkanaawe waan qabatamaa fi mul’ataa haalamuu ykn didamuu hin dandeenye tokkoodha. Dharti waan qabatamaa hin ta’inii fi mul’atne ykn dhageettii qofaan ta’uu malaan waan dharaa dhugoomsanii fudhatanii fudhachiisuuf dhaahessuudha. Addunyaa biyya lafaa tana irratti kan humna jabaa qabu dhara akka ta’ebeekkamaadha. Dhugaan humna baay’ee hin qabu. Kanaaf hawaasni dhala namaa dachii tana irra jiru harki caalu dhara dhugaa fakkaatuun bulaa fi wal bulchaa jira. Kan namraaju garuu barbaachisummaan dhugaa wollaalamee osoo hin taane osoo beekkamuu irra ijjatamee dharaan masakkamuu dhala namaati.

HANGUMA NUUTI JABAANNU, SHIRRI DIINAAS JABAACHU HUBADHUU !!

Onkoloolessa 13, 2017 | SEENAA Y.G (2005)

Sochiin qabsoo keenyaa akka sibiilaa jabaachaa deemuun haqa. Har’a warra yaadaan dhibamanii fi Habashummaan keessaa dhikkifatee yaada gara garaa kaasaa jiraniif, akkasumas, gufuu qabsoo keenyaa ta’aniif hin dhiphannu. Maaliif jennaan, Sochii amma gaggeeffamaa jiru keessatti qooda mataa isaa gumaachaa ka jiru, dhibbeentaa 95%n waan caaluuf. Har’a namoota muraasaaf jennee hegaree keenyatti yaadda’aa hin jirru. Diina fira fakkaatee mitii, diinni inni innikaayyuu hegaree isaaf yaadda’aa jira.

Daa’iman Oromoo Ibidaan Gubuun Cubbuu Dhiifatama hin qabne dha

Onkoloolessa 09, 2017 | Damee Boruu Irraa

Bultii sadan darban kana keessa daa’imaan Oromoo sadiin biyya Somaleland jedhamu keessatti akka ibidaan gubatan burqa oduu adda addaa tamsa’aa jira. Utuu biyyi lamaan waraana irra jiraatanii illee daa’imaan waan waraana keessaa qooda in fudhannee  humni daa’ima miidhu abbaaramuu fi seera biyya lafaa duratti itti gaafatama qaba. Bakka waraanni hin jirretti ilmaan Oromoo waan tahaniif qofa ibidaan gubamuun abbarsaa fi balaalefanaan bira darbamuu kan hin danda’amne cubbuu guddaa dha. Warri hojii sukkannessaa fi hojii gadadoo hojjetan kun seera biyya lafaa duratti dhiyyaachuu qabu.
Diinni Uummata Oromoo inni duraa Mootummaa TPLF akka tahee yaroo gabaabduuf iyyuu dagachuu hin qabnu. Qabsoo bilisummaa uummatni Oromoo ggootummaa guuddan bilblichaa   jirru gara dabrsuu tattaafii fi yaalliin TPLF akka aduu ifati argaa jirra. Waraana “Liyuu Haayil” jedhuu leenjiftee, hidhachiiftee fi gala keniteef uummata Oromoo irratti Bahaan, Kibba Bahaa fi Kibbaan bobaaftee lubbuu hedduu galaafachaa fi qabeenya guddaa barbadeessuu erga jalqabdee ooltee bultee jirti. Uummatni Oromoo fi uummatni Somalee akka wal diinaftu gootee  ofii araara nagaa buusuun jiddu galtee nagaan jiraachuuf abbalti. Haa tahu malee uummatni ilmaan Kuushi tahe kun lamaan karaa hedduun kan walitti siiqu tahuu duwwaa utuu hin taane bara baraan uummta nagaan waliin jiraataa ture waan tahee akeeka TPLF kana harkaa fashalsiisaa jira. Yaroof ashakariin Wayyaanee Abdii illee Oromoo kaan ajjeessee, kummatamaan kan lakkawwan  qabeenya isaanii saamee Ogaadeen keessaa hattattamaan yaroo arii’uu Uummatni Oromoo Somaalota kuma dhibaan lakkawwaman kan  biyya Oromoo keessa jiraatan itti hin buune.

SEENNAA GOOTAA ILMA OROMOO AADAM DHEEREE

Onkoloolessa 03, 2017 | By Shukrii Mohammed Umaraa

Maqaan isaa Guutuun Aadam Aliyyee Boruu Callaa ja’ama, Garuu Maqaan inni Ummta Oromoo biratti beekkamuun Irra Caalatti Aadam Dheeree jechuudhaan beekkama.
Aadam dheereen bara 1979tti baha Oromiyaa Aanaa Mi’eeyso, Asaboot Diida Diinnii Ganda Sallaanii/Tiyfattuu Dirree Qaalluu bakka Ja’amtutti, Abbaa isaa Obbo Aadam Aliyyee Boruutii fii Haadha isaa Aadde Maxeebiilee irraa dhalate.

Wallee haarawa mata dureen isaa GABBISAYYOO jedhu weellisaa RAAJII ADDUNYAATIIN

         

Oromos in Diaspora Rally to Commemorate the Victims of the 2016 Irreecha Massacre and Protest the Violence and Political Repression in Ethiopia

Press Release
Oromos in Diaspora Rally to Commemorate the Victims of the 2016 Irreecha Massacre and Protest the Violence and Political Repression in Ethiopia
The Irreecha massacre, by the TPLF forces, on October 2, 2016 in Bishoftu, where an estimated 678 peaceful celebrators were murdered, marked a major turning point in the Oromo history. 
This year, while celebrating the Irreecha festival, Oromo communities in the Diaspora will commemorate those who were murdered in Bishoftu on October 2, 2016 by the Ethiopian government forces and the conditions they created to victimize innocent people. Irreecha is an ancient Oromo cultural tradition which survived many years of repression, and continues to flourish. It is observed in late September and early October annually at the historic Lake (Hora) Arsadi near the town of Bishoftu, about 25 miles south of Finfinee (Addis Ababa). In recent years three to five million people attended the annual festival. For the Oromo, the day and the ground of the Irreecha celebrations are sacred. Participants gather and proceed in peace (nagaa); with greeneries in their hands, they chant praise to their God and pray for good life and prosperity for their families.

Seife Nebelbal Radio – Oromo News in Amharic – September 24, 2017

         

"Bishaan Kokkee Gahe Du’aan Gahe’’

September 24, 2017 | Waaqoo Nooleetin

Mootummaan gabroomsaan kufaatii isaa mirkaneeffate kamuu humna qabutti fayyadamee kan doorsisuu fedhe sodaachisee qabeenya isaa irraa saamuun dhameefachuun ittiin jiraatuu, kan biqqisuu barbaadu qe’ee fi qabeenya isaa irraa buqqaasee abbaa ofii fedhe irra qubsiisuu, kan hidhuu barbaade jumlaan ukkaamsee dararaa fi hararaafamaaf affeeruu, kan ajjeesuu barbaade ammoo guyyaa saafaan adda keessa qiyyaafatee rukutuun biyyotti makuun alattii gara nyaattee fi boruu gaabbaan inni tililuuf tokkollee hin jiru!

Oromummaa is under Threat: An Urgent Call for Unity of Purpose

September 23, 2017 | By Garee Mo'uu

Preamble
For a keen observer, it is not very difficult to see that genocide is happening in Oromia against the Oromo people. Merriam-Webster dictionary defines genocide as “a deliberate and systematic destruction of a racial, political, or cultural group”. A deliberate and systematic destruction of the Oromo people has been taking place since Woyane assumed power 26 years ago. The current situations in various parts of Oromia appear to be the beginning of the final phase of TPLF’s plan to wipe out our people. While all of this is happening, the so called international community is doing nothing but watching; in some cases they are encouraging the Woyane bandits by giving them resources that they need to accomplish their sinister plans. We have observed the world powers shading their crocodile tears but doing very little to stop the genocide. At this point, they have no moral authority to tell us what we need to do to defend ourselves. It is, therefore, up to us, the Oromo People, to stop this carnage using whatever means available. We must rise up in unison, as we have successfully done in the 16th century, and defend ourselves from these cruel creatures and restore our freedom, liberty, and dignity. In this piece, we will attempt to address what kind of unity will advance our cause and how we can achieve it.

Ethiopia: Exercise Restraint at Upcoming Festival: International Inquiry Needed into Deaths at 2016 Event

September 19, 2017 | Human Rights WatchEthiopian government and security officials should act with restraint and take concrete steps to prevent injuries and deaths at this year’s Irreecha festival on October 1, 2017, Human Rights Watch said in a report and video released today. Many people, likely hundreds, died in a stampede at last year’s festival, triggered by security forces’ use of teargas and obstruction of exits.
The 33-page report, “‘Fuel on the Fire’: Security Force Response to the 2016 Irreecha Cultural Festival,” details the Ethiopian government’s use of force in response to restive crowds at 2016’s Irreecha. The festival, attended by massive crowds, is the most important cultural festival to Ethiopia’s 40 million ethnic Oromos, who gather to celebrate the end of the rains and welcome the harvest. Human Rights Watch found evidence that security force personnel not only triggered the stampede that caused many deaths but subsequently shot and killed some members of the crowd.

Remembering Irrecha Massacre – Premediated genocide by TPLF

September 19, 2017 | Kichuu | By Worku Gadissa

Down, Down, Down Woyanne!!! These were the chant just before the shooting started at Bishoftu’s Irrecha massacre.

Dararaa Oromota naannoo Beenshaangul Gumuuz irra gahaa jiru!

September 19, 2017 | Abdii Lammii Irraa

Dhalattoonni Oromoo naannoo Beenshaangu Gumuuzl (Matakkal) jiraatan gaaffii mirga namummaa  jechuunus; afaan ofiitiin barachuu, aadaa ofii beekuufi hordofuu( waggaa darbe ayyaana Irreechaa Bishooftuutti kabajame irratti waan hirmaataniif, isintu waan kana gurmeesse jedhamanii) hiree ofii ofiin murteeffachuufi k.k.f. gaafachuu isaaniitiin namoonni 15 ol ta’an  lafa jiranii qabamanii mana hidhaa maa’ikelaawwii fi qiliinxoo keessatti hiraarfamaa jiru. Kaan immoo iddoo buuteen isaanii wallaalamuun isaanii hinbeekamu.

The Dictatorial and Predatory Ethiopian TPLF Regime Will Never Succeed in Instigating Conflicts Between The Sisterly Oromo And Sidama Nations!

SNLF Press Release, 12 September 2017
Wolayta TPLF RegimeThe predatory Tigre Ethiopian Empire is crumbling from within and without. It is destroying itself from endemic economic and political corruption from within. The demise of the brutal regime is precipitated from without by the mass uprising of the majority Oromo nation who are demanding an end to the over a century of political and economic marginalization, and restoration of freedom, justice and self-rule in their vast Oromia land. The Oromo uprising has been continuing since 2015.

Ibsa Tokkummaa Humnoota Bilisummaa Oromiyaa(THBO/ULFO) irraa kanname

Ibsa: Tokkummaa Humnoota Bilisummaa Oromiyaa(THBO/ULFO) irraa kanname: Imaammataa fi weerara Shanyi Duguggaa Addi Bilisummaa Ummata Tigree(ABUT/TPLF) fi kittillayyoonni isaani Ummata Oromo Bahaa fi Kibba qubatu irratti bane ilaalchisee.
Birraa 10, 2017
Addi Bilisummaa Ummata Tigray(ABUT/TPLF) impaayera xoophiyaa irreen walitti qabattee bara dheeraaf if jala bulchuuf akka karoorfattee aangoo siyaasaa biyyattii qabatuun beekkamaa dha. Akeeka wayyaanee kana hanqisee waaqatti kan galchuu danda’u, baayyina ummataa, qabeenya lafaa fi gootummaas dabalatee ummata Oromiyaa akka tahe wayyaaneen sirritti beeka. Shiftoonni(TPLF) kun eega aangoo siyaasaa dhunfatee jalqabee imaammata saba Oromo guddaa xiqqa deebisuu fi biyya Oromo balloo fi badhaatu sablammootaa ciree kannuu eega itti fufe bubbulee jira. Imaammata shiraa fi dabaan guutame kana ummanni Oromiyaa ittisaa fi wareegama barbaachisu baasee, baasaa falmachaa jira. Wayyaanoonni kittillayyoota isaa (Liyu Police) haga fedhe garaa isaani guutee leenjisuus biyya Oromootiin qabsiisaan ifiif boolla qotataa akka jiru asumaan hubachiifna. Boolla TPLF fi Liyu Police itti awwaalaman baanna!

Caalaa Bultumee- QOPHII KAAYYOO waliin

         

አባይ ፀሀዬ 12 ልጆቹን ወደ American አሸሸ

             

SQ: Sagalee Qeerroo Biliummaa Oromo, Fulbaana 8, 2017

             

Madda Olola Farreen Qabsoo Oromoo fi Karoora Isaani

Fulbaana 10, 2017 | Omsy John irraa


Seensa
Uummani cunqurfamee kamuu cunqursaa jalaa bahuuf falmachuun haqaa turee fi jiru dha. Fuuldurattis, haga cunqursaan jiruti itti fufa. Kuni mirga namuu dhalootan qabu. Seenarra akka hubannutti biyyi kamuu, yeroo fi bifti isaa adda adda haata’u malee, falmii kana keessa darbanii ijaaramani. Carraan uummataa Oromoo fi Oromiyaas kanaraa adda hin tahu.

“KORRI SABAA” GAGGEEFFAMEE KAN “ABO”TI !!------- Kutaa 1ffaa

Fulbaana 03, 2017 | SEENAA Y.G(2005) | Kutaa 1 ffaa

Korri sabaa ABO 4ffaan milkiin xumuramuu isaatti gammachuun kiyya dachaadhaa. Ilmaan Oromoo Biyya keessaa fi alaa dhaaba waa hundaa dandamatee sadarkaa kanarra ga’ee jiruuf gammachuu fi Injifannoo akka hawwan shakkii tokkollee hin qabu. Dhugaan tokko jira. ABOn Kora kana gaggeesseuuf qofawareegama GAMA HUNDAAhin kafalle. Komee irraa of ittisuuf jedhee  qophii waggaa 2 olii fi Dinagdee ol aanaas akka hin ramadinee beekamaadhaa. Korri kun yeroo kanatti gaggeeffamuun murtee dhaabichaati. Yeroo itti gaggeeffatee kanatti itti amaneeti. Dhaabni kun Kora kana gaggeeffachuu qofa osoo hin taanee, Kora kana booda maal gochuu qabnaa fi Ummatatti maal fudhannee baana ?jedaniilleeakka irratti hojjatan beekuun wal kabajuuf tola. beekuunis barbaachisaadhaa. Kun amma raawwateera. Murteelee fi qophiilee barbaadamuu hojiitti hiikuun eegalameera. Maaliif jennaan haalli siyaasa Oromoo irra jiru sadarkaa murteessaa fi ifaa irra waan jiruuf. Hanqinnis jiraannaan, dhaaboota siyaasaa addunya irraa adda kan isaan taasisuu hin jiru.kana qalbifachuun dansaadhaa.

Dammaqi itti fufii!!!--- Walaloo Abdii Baalee Oromiyaa Irraa

Fulbaana 02, 2017 | Abdii Baalee Oromiyaa Irraa

Eenyummaa kee bari, ofii of gaafadhu,
Bakka yaadde gahuuf, obsa boraafadhu,
Deemaan si hin daddaaysin, hamilee horadhu,
Nama osoo hin taane, uumaa kee sodaadhu,
Harka namaa hin eegin, uumaa kee kadhadhu,
Namatti hin maxxanin, of ta'ii jiraadhu,
Garaaf hin jiraatin, lammii keef dhaabbadhu,
Badii fi gaarii kee hundumaa yaadadhu,
Dhugaan nama taatu, badiirraa baradhu,
Gaarii kee galmeessi, jabeessii qabadhu,
Ciiftee nama hin eegin, fuulduratti kaadhu,
Yeroo keetti hin qoosin, hojiirra oolfadhu,
Maatiin kee kafanaa, tolchii kunuunfadhu,
Lammiin kee gaaddisaa, tolchii kabajadhu!!!

Hayyuu duree fi Itti aannaa Hayyuu duree ABO Kora Sabaa ABO 4ffaa irratti fialataman

Fulbaana 02, 2017 | Feesbukii Dhábasá Wakjira Gemelal Irraa


Hayyuu duree ABO
Ob Daawud Ibsaa Ayyaanaa, Hayyuduree Adda Bilisummaa Oromoo.
Obboo Daaud Ibsaa bara 1952 Oromiyaa lixa-kaabaa, Horroo Guduruu, Abunaatti dhalate. 

BREAKING NEWS: ANOTHER HEAVY DEATH TOLL FROM A CONFLICT IN EASTERN ETHIOPIA

September 02, 2017 |Addis Standard, Addis Abeba, September 01/2017

Intense fighting between the Ethiopian Somali and the Oromo ethnic groups in the eastern Ethiopia has left “more than 30 people”, including “more than a dozen army members”, dead and several others injured, Addis Standard learned.

WBO Zooni Kibaa

Fulbaana 01, 2017

“….iddoon jirru bullee horraadha magaalaa magaalaa tana hanga ta’e isin barsiisuf yaadus yoo dhaqxanii argitan wayya jedheen hanguman kutaa duratirratti isinitti himeen bira dabra.
Imalli keeyna gara magaalaa mooyaaleeti ganama yoo baatan malee konkolaataa moyaalee deemu hin argattan.sababasaa qulqulleeffadhee beekuu baadhus sa’aa tokko yoo ta’e konkolaataa sirrichaan moyaalee deemu argachuun mamii guddaadha. Garuu kukkuttanii deemu ni dandeessu bullee horaarraa Yaa’a balloo yaa’a balloorraa Meeggaa meeggarraammoo Mooyaalee ni argarttu.

Sagalee Qeerroo Bilisummaa Oromo, Hagayya 31, 2017

             

Murtii fi Kutannoolee Kora Sabaa 4ffaa ABO Hagayya 20 – 30, 2017

Haggaya 31, 2017 | Adda Bilisummaa Oromoo (ABO)

Korri Sabaa 4ffaan Adda Bilisummaa Oromoo bakka bu’ootni Miseensota ABO, bakka bu’ootni Caayaalee ABO, bakka bu’ootni waldaalee fi murnoota hawaasaa adda addaa fi keessummootni afeeraman bakka argamanitti Hagayya 20 – 30, 2017 haala ow’aa fi mirqaansaa taheen gaggeeffamee injifannoodhaan xumurame.

" Tasa "---- Walaloo Abdii Baalee Oromiyaa Irraa

Haggaya 30, 2017 | Abdii Baalee Oromiyaa Irraa

Kashlabbee bobbaasee, gootaa ficcisiisaa,
Hambaa ilmaan Oromoo gidiraan facaasaa,
Reeffa gootowwanii, ekeraa rarraasaa,
Ofumaa fixxanii, maaliif jettan " tasaa ",
Yoomiyyuu hin bahu, Onnee teenya keessaa!!!

LABSA KORA SABAA 4ffaa ADDA BILISUMMAA OROMOO

Hagayya 30, 2017 | Adda Bilisummaa Oromoo (ABO)

Addi Bilisummaa Oromoo Kora Sabaa 4ffaa bakka hirmaattotni bakka bu’oota miseensota ABO, bakka bu’oota Caayaalee ABO, bakka bu’ootnii fi hoogganootni murnoota hawaasaa adda addaa, deggertootni Dhaabichaa, akkasumas, beektotnii fi ogeeyyiin gara garaa addunyaa mara irraa walitti dhufuudhaan argamanitti Hagayya 20 – 30, 2017tti geggeeffatee milkiidhaan xumurate.

“Ilmi Oromoo Baratee Eessa Iyyuu Hin Gawu”

Haggaya 30, 2017 | Feyera Sobokssa

We have never been at peace ever since our land was conquered by the Abyssinian external forces often known by our parents as “Gaadduus. Our parents had a valid reason to say “Ilmi Oromoo baratee eesa iyyuu hin gawu.” When loosely translated, it is like saying, “An Oromo boy goes to school but gets nowhere.” They cannot say “Intala Oromo” because education was considered a privilege not a right for the Oromo boys in general and even worse for Oromo girls in particular. The enrollment of girls was not more than 2-3% of the total student population when I was in the elementary school. They have made this conclusion because they observe what was going on in their community. In my own birth place alone, a person who should have been a great role model for being the first person to get a Masters Degree, Obbo Guta Sirnessa, was killed during the Dergue regime. Oromo leaders like Kumsa Lata, Argaw Dinqa, Zewuga Bojiya, my own teachers like Dambi Disasa and Tewelde Gebremedhin (an Eritrean) and many, many others were killed by the Dergue military regime. There were about six Ph.D. holders who were killed in Tokkee Kuttaayee including a brother of Dr. Merera Guddina while I was a student at Ambo Comprehensive Senior Vocational High School.

Falmaan Bilisummaa Oromoof taasifamu jabaatee itti fufa!

Hagayya 27, 2017 | Ibsa Qeerroo Bilisummaa Oromoo, Oromiyaa

Koreen Aduulaa Qeerroo Bilisummaa Oromoo Hagayya 27 bara 2017 teessoo ariifachiisaa guyyaa tokkoof gaggeessee jira.
Teessoo kana irrattis haala yeroo ammaa Oromiyaan keessatti argamtuu walhubachiisee jira. Kanuma waliins, duula itti fufiinsaan gaggeeffamuu qabu irratti kallattii kaayeera.
Akka kanaanis, mirga abbaa biyyummaa kabachiifachuuf wareegama olaanaa ummati Oromoo baasaa jirutti firii gochuun waan hunda dura kan irratti xiyyeeffatmau ta’uu irra deebi’ee irboomseera.
Keessayyuu, dhalooti qubee aadaa fi gootummaa ummata keenyaa dhaaluun akka bilisummaan ummata Oromoo kabajamu, mirgi abbaa biyyummaa keenya mirkanaa’u  taasisuuf qabsoon maraalessaa kan filmaata hin qabne ta’uu raggaasiseera.

“DHALOOTI GUMAA” HUNDEE GADI DHAABEERA !!!

Hagayya 27, 2017 | Seenaa Y.G (2005)

Har’aa Gootummaan Biyya keessatti argaa fi dhaga’aa jirru, akka sabaatti itti boonna. Gammachuun nu mirqaansaa jira. Dhiigni wareegamtootaa bilaashatti akka hin hafnee nu abdachiisa. Qabsaa’oonni Umurii isaanii guutuu saba kanaaf of kennan keessi isaanii boqonnaa argachuun haqa. Dadhabbiin isaanii sadarkaa kanarra ga’uutti ni gammadu. Dhalooti qabsoo kana dhaalaa jirus, rakkoo hedduu keessa dabranii har’arra ga’utti hamilee guddaa keessa jiru. Gumaa ka nu baasuu kumaa kitilaan horachuu keenyatti, abdiin guutameerra. Qabsoo akka nama tokkotti gaggeeffamaa jiru kanarra ga’uuf, wareegama waa hundaa itti baafneerra. Akka sabaatti, Har’arra dhaabbannee hegaree keenya wayita tilmaamnuu, hegareen keenya shakkii tokko malee harka keenya jiraachuu ifatti mirkaneeffanna. Waan barbaannee yeroo barbaanneetti raawwachuu akka dandeenyu dhugeeffanna. Kana tikifannee isa caalutti tarkaanfachuun ammoo murtee keenyadha.

Waamichaa ADO Ummataa Oromoo fi Humnoota Oromoo Maraaf

Haggaya 23, 2017 | Oromo Democratic Front (ODF)
Weeyraraa “Liyuu Poolisiin” Mootummaa Naannoo Somaalee Biyyaa Oromoo fi Ummataa Oromoo irraatti Geessisaa Jiru Daddaffiin Dhaabuf Waamichaa ADO Ummataa Oromoo fi Humnoota Oromoo Maraaf:
Bara sadeen dabaran kana keessa akka argaa jirrutti abjuun Somaaliyaa Guddittii (Greater Somalia) dhugoomsuu ykn daangaa naannoo Somalia baldhifachuu, gargaarsa mootummaa TPLFn hogganamuun dhugoomaa akka jiru ifaa dha. Akka beekamutti imammaanni lafaa Somalee baldhifachu mootummaa Ziyaad Barreen eegale. Abjuun Somaaliyaa Guddittii kun yaada ummata Afaan Somaalee dubbatu, kan Itoophiyaa, Kenyaa fi Jibuutii keessa jiraatan hunda mootummaa Somaaliyaa Guddittii keessatti walitti qabuu fi lafaa naannoo sana dhuunfachuu ture.

Qeerroon Bilisummaa ummata Hin sodaachisu!

Hagayya 23, 2017 | Ibsa Qeerroo Bilisummaa Oromiyaa Irraa

Hoggansi Qeerroo Bilisummaa Oromoo haala yeroo ammaa Oromiyaa keessatti belbelaa jiru irratti Hagayya 21 bara 2017 walgahii hatattamaa taasise.
Walgahii kana irratti rakkoon Oromoo mudate bilisummaa  Oromoo deebisuun kan hiikamu ta’uu sagalee tokkoon irra deebi’ee haaromseera. Dhumaatii gama addaddaan ummata Oromoo mudachaa jirutti xumura gochuuf Fincila Xumura Gabrumama jabeessuun furmaata qajeelaa ta’uus iticheera.

OMN: A Misguided Missile – Part II

August 16, 2017 | By Garee Mo'uu

To Read Part I Click HERE

As stated in part I, this part will focus on issues that terribly went wrong with OMN and its leaders. Though there are several issues and concerns that can be raised here, we only focus on the major ones that we think are worth mentioning and letting our people know. It is morally degrading to sit idle and watch when the media we built to serve our interest is rather working against us. We want our readers to understand that we can’t afford losing the only media institution we established as a people, especially in the diaspora. At the same time, we shouldn’t also allow this media to be used to compromise our unity.

OMN: THE MISGUIDED MISSILE – Part I

August 16, 2017 | By Garee Mo'uu


Prelude
This article will be presented in three parts. The first part will address a general background in media and the OMN’s successes since its inception. The second part will look at the inherent structural problems that are facing the OMN and the damages that they are doing to our cause. Part three will conclude by recommending the way forward.

AMALAAF DALAGAAN GARBOONFATTOOTA HABASHAA AKKUMA HUURUU HARREE WAL FAKKAATA

Hagayya 12, 2017 | Qeerroo.org


MUUMMEE SEENAA: Oromoon Jaarraa 16ffaa dura gadaa jabaaf tokkumaa jabaa qabaataa akka ture, ragaaleen barreeffamaa danuun nii eeru.isumaa Asitti habashoonni jaarraa 17 keessa humna waraanaa Portugal of duuba hiriirsuun Oromoo lafasaa saamuuf kachachaltullee, jaarraa sana keessattuu Oromoon hoggantoota jabaa of keessaa filatee deggarsaaf meeshaa waraanaa gahaa tokko malee, ilmaan diqaalaa sanyii warra SEM kana of keessaa darbataa tureera. Oromoon gootummaaf sodaatamaa akka tures barreeffamoonni hedduun katabamanii jiran. Jaarraa 18ffaa fii 19ffaa keessa mootummoonni Oromoo hedduu sodaatamaa turan lama akka turan illee seenaan nii dubbata. Mootummoonni kanneen akka WARRA HIMANUUFI YEJJUU mootota Oromoo warra humna qabeessaaf diinaaf hinjilbeenfanne turan. Mootummoonni kunneen gootummaan isaanii akkaan akka dinqiisiifamu kan godhe, gamtaan diina isaan saamuu dhufetti bobbaa’anii loluu isaaniiti. Har’as gootummaan uummata keenya kaleessaa akka danbalee jiraatu shakkii hinqabnu.

Intense fighting in Ethiopia as key road is blocked, U.S. warns citizens

August 10, 2017 | African news

The United States embassy in Ethiopia has reported of intense gunfire between two cities leaving a main road linking the capital and another town blocked.
A statement released by the embassy read: “The U.S. Embassy is aware of reports that the main road from Addis Ababa to Jijiga has been blocked by security forces between the cities of Babile and Harar due to intense fighting including gunfire.”

Waraanni Wayyaanee TPLF Sabboontota Oromoo Matakkal( Dangab) Irraa Hidhaa Jira.

Hagayya 07, 2017 | Gabaasa Qeerroo

Badii fi yakka tokko malee Sabboontota Ilmaan Oromoo Matakkal (Dangab) irra guuree mana hidhaa Maayikelaawiitti ji`a ja`aa(6) oliif mana dukkanaa keessaatti reebichaa fi doorsisa addaa Adaan nerga Iltaamsaa turee Hagayya 2/2017 Mana Murtii Liidataa jedhamutti Namoota 11 Harkaa fi miila isaani walitti sakaaluun mana murtiitti dhiyeessee jira.

Hidhamtootni Oromoo kun Galmee Obbo Habtaamuu Bayyanaa Amantee Jalatti kan himatamanii fi maqaan isaanii tarreeffame akkuma armaan gadii kana dha.

Atileet, Fayyisaa Leellisaa baga milkiif injifannoon irra aantee, gammaddee nu gammachiifte.

Hagayya 02, 2017 | Qeerroo.org Irraa

Gootichi Oromoo Atileeti Fayyisaa Leellisaa Fiiggicha Walakkaa Maraatoonii Biyya Kolombiyaa Bogotatti gaggeeffame irratti Sadarkaa 1ffaa bahuun Injifannoo Boonsaa Galmeesse Warqee Badhaafame!!. Ilmi saba isaaf dhalate Yoom iyyuu kanuma sabaati, Atileeti Fayyisaa Leellisaa guyyaa har’aas akkuma Injifannoo galmeesseen Sagalee Mormii Mallattoo Diddaa Gabrummaa Rio irratti Argisiisee irra deebi’ee Addunyaa biyya lafatti argisiisuun mirgi bilisummaa uummata Oromoo akka kabajamuuf Sagalee uummata Oromoo ta’uu danda’eera.  
             

Oduu Sagalee Qeerroo bilisummaa Oromoo: Adolessaa 27/2017

            

Sobdu Lemaa Megersaa Afaan dhamaa, sold or give away Oromo land to future greater Somalia from Balee Oromiyaa Zone

Adolessa 27, 2017 |Biqilaa Biyyaa Facebook page

Sobdu Lema Megersaa Afaan damaa kanan duraa Danga Oromo caabsitee an saba kenyaa fixaa turanin Somalee Liyu polisiifi wayanee irratii tokkolee eso hin'xiiyeefatiin amaa'mo laafa Oromo Somaleef Sararanii jirruu.

Yaa Oromo maali kuni salphina miti namichi afaan damaa Lema Megersaa maale ojjataa Jirraa beektuu laata nuugurguraa jirraa Oromo dammaqii.

Dhugaan jirru garu OPDOn wayy'ee danga Oromo irraa maalif akka baqqatee hin'beekamuu.kuni bayy'ee an nama dhiibuu dha .

Odeessa FXG Godinoota Oromiyaa Gara Garaa.

Adoolessa 16, 2017 | Gabaa Qeerroo Irraa

Uummanni Shaggar lixaa rakkoo guddaa keessa jiraachuu Qeerroon naannoo Sana’a addeessan. Akka gabaasa qeerroo naannoo sanaatti rakkoowwaan jireenyaa ilma namaaf barbaachisan kan akka, tajaajila Daandiin, Ibsaa ,Bishaan fi kkf guutummaatti surni nama nyaataa mootummaa wayyaanee ummatarraa kuteera uummanni rakkoo guddaa keessatti argama.
Kun kanaan osoo jiru uummanni dalagee jiraachuu hin dandeenye, tajaajila uummanni argaachuu qabu kutuun gibira humnaan olii nurratti fedhuun mirgaa fi haamilee keenyaa cabsaa jira jechuun uummanni quba nyaachaa jira. Sirni nama nyaataa mootummaan wayyaanee kun ilaalcha gad aanaa waan qabuuf hanga kana duraa karaa hedduun duguggaa Sanyii nurratti raawwaachaa ture ammammoo karaa gibiraa uummata keenyaa biyya mancaasuuf waan kadheef sabni Oromoo dammaquu qaba. Qaamni sagalee guddaa qabu akka qeerroo kutaa maraa gurra nubuusan nudhaama jechaa jiru qeerroon naannoo sanaa. Sirna nama nyaataa kana ofirraa gaggeessuun furmaata hiree jiraachuu keenyaati quba wal akka qabaannuf waamicha nu dabarsaa jechaa jiru Ummanni naannichaa.

Gibiraa fi Qaraxni Bittoota Irroomsu Mormamuu Qaba

Adoolessa 12, 2017 | Ibsa Adda Bilisummaa Oromoo (ABO)

Addi Bilisummaa Oromoo (ABO)n Gibiraa fi qaraxa humnaa olii, loogummaa irratti hunda’e bifa duulaan daldaltootaa irratti fe’amaa jiru ni balaaleffata. Addatti ammoo gibirri humnaa olii kun haa tahu jedhamee daldaltoota saboota biroo daldalaa ala gochuu fi saamicha qabeenya isaanii irratti kan akeekkate waan taheef jabeessee morma. Waan taheef, kanneen gibiraa fi qaraxni humnaa olii irratti jigfame hundi, gibirri baasan mootummaa farra ummatootaa kan cimsu, bittaa meeshaa waraanaa mirga ummatootaa ittiin ukkaamsu bitatuu irra kan oolfamu tahuu hubatuun akka dura dhaabbatan ABOn dhaamaaf. Mootummaan kun hanga aangoo irra jiruttis yaaddoon alatti hojjatanii jiraatuun kan hin danda’amne tahuu hubatuun irratti qabsaa’uun of irraa qaarsuun alatti furmaatni biraa kan hin jirre tahuu ABOn irra deebi’ee hubachiisa.

Ummanni Oromoo Karoora Maastar Pilaanii Finfinnee Toftaa Jijjiirratee Hojiirra Oolfamuuf Jiru Gonkumaa Hin Eyyamu!

July 07, 2017 | Ibsa Bilisummaa Oromoo (ABO)

Jidduu kana Mootummaan Wayyaanee karaa “Kaabinee Ministirootaa” baanuun wixinee labsii faayidaa addaa Oromiyaan Finfinneerraa qabdu jedhu baaseera. Akka ibsa gartuu faashistii kanaan baheetti wixineen labsii kanaa raggaafamuudhaaf Mana Maree Bakka Bu’oota Ummatootaaf dhiyeeffama. Ummanni Oromoo fi dhaabni kallacha qabsoo isaa Addi Bilisummaa Oromoo wixinee labsii kanaa gonkumaa hin fudhatu.
Sirni murna bicuu golgaa dimokraasii fi afaan qawweetin Itoophiyaa bitaa jiru ummata Oromoo bakka bu’uudhaan murtii laachuuf mirga seerawaa waan hin qabneef wixineen raggaafamuuf jedhu fudhatama hin qabaatu. Finfinneen dachee Oromoo jaarraa tokkoon dura diinaan dhuunfatamte. Ummanni Oromootis lafa isaa uumaan haqa itti qabu kana deeffachuudhaaf qabsootti jira.

Irra Fardiin Siidaa Ijaaruu osoo hin taane Rakkoo Ardii Afriikaaf Furmaata Soquu dha

Adoolessa 07, 2017 | Ibsa Adda Bilisummaa Oromoo (ABO)

ABOn murtti Gamtaa Afriikaa Siidaa Bittootaa dhiiga ilmaan Oromoo fi cunqurfamoo dhangalaasaa bahan akka Finfinnee Keessatti ijaaramu murteesse jabeessee balaaleffata. Duras dhaabbata. Ummatni Oromoos kanneen ilmaan isaa fixaa turan, lafa isaa irraa buqqaasuun hiyyoomsan, eenyummaa isaa irratti duuluun dhabamsiisuu irratti hojjataa turaniif siidaa dhaabamu jabeessee balaaleffatuu fi dura dhaabbatuu qaba.
Ardiin Afriikaa Ardii boodatti hafummaan beekamtu, beelli, dhukkubnii fi hiyyummaan keessatti dagaage, of danda’uu dadhabuu irraa biyyoota dureeyyii irratti hirkatuun deggersaa fi gargaarsa isaaniin jiraattu dha. Ardii mirgi siyaasaa fi uumaa ummatootni qaban keessatti hin kabajamne, mirga ofiif qabsaawuu fi gaafatuun yakka taasifamee lammileen keessatti ajjeefaman, hidhamanii fi keessaa baqatan, Ardii walabummaa irra kolonummaan itti hawwatamu akka taatetti jirti.

SIRNA BANINSA OROMIA MEDIA NETWORK (ONN)


Qophii Kaayyoo Haala Yerro Irratti Dr Tsegaye Ararsa waliin Kutaa 1ffaa fi 2ffaa [ከዶክተር ፀጋዬ ኣራርሳ ጋር በወቅታዊ ጉዳይ ላይ የተደረገ ዉይይት ክፍል 1 እና 2]

   KUTAA 1FFA                                                                  KUTAA 2FFAA
       

RSWO – Waxabajjii 22, 2017 ODUU, QOPHII ARGAAF DHAGEETTII DHAAMSA RSWO

             

Diyaaspooraan Oromoo Murna Dhiiga Ummata Oromoo Dhangalaasaa Turee fi Jiru Waliin

Waxabajjii 23, 2017 | Baarentuu Gadaa Irraa
Diyaaspooraan Oromoo Murna Dhiiga Ummata Oromoo Dhangalaasaa Turee fi Jiru Waliin Ayyaana Gaggeeffatu, Sirbuu fi Dhiichisu Innuu Diina Oromoo Ti!
Wayyaaneen waggaa waggaadhaan guyyaa diyaaspooraa jettee erga holola eegaltee waggoonni muraafni lakkaawwamaniiru. Baranni waggaa 3ffaadha.
Murni tun guyyaa kanaan dahattees ilmaan sabootaa dararaa ishii baqatanii biyyaa bahanii fi sababoota adda addaatin biyyoota alaa jiraatan ofitti hawwachuuf hololaa turte, ittis jirti. Lafa argattuu, ni duroomtu, mana ijaarrattu jechuun horii isaan dafqanii argatanis harkaa sassaabbachaa turte, ammas caalaatti saamuuf iyyaa jirti.

Qubee Qabsoon Argame Qabsoon Tikfama

Waxabajjii 07, 2017 | Ibsa Adda Bilisummaa Oromoo (ABO)

Bittootni Itophiyaa seenaan ummata Oromoo, aadaa fi afaan isaa akka hin dagaagne, hin baratamnee fi hin beekamne taasisuu irratti baroota dheeraaf hojjatan. Dhabama aadaa, afaanii fi seenaa ummata Oromoo irratti kan ofii dagaagfatuun akeeka bittootaa waan tureef wanneen eenyummaa Oromoo mul’isan hundi ugguramoo kan ittiin hin baratamne, ittiin hin hojjatamnee fi ittiin wal hin quunnamamne taasifamuun dhabamaatti dhiheeffamaniii turan.

Kaarikulamiin Haaraan Tartiiba Dubbisa Qubee Afaan Oromoo Jijjiire Wal-falmsiisaa Ta’aa Jira--- Kutaa 1ffaa

Waxabajjii 07, 2017 | Voice Of America Afaan Oromoo


Dhiheenya kana Televiiziyoonni Motummaa naannoo, Televiiviisiyooni Oromiyaa, Kaarikulamiin yokaan sirni barnootaa haraan sadarkaa tokkoffaa naannoo sana keessaa fi bahuu isaa, tartiiba barsiisa qubee Afaan Oromoo irratti jijjiiramni ta’uu eega beeksisee as yaadawwanii fi wal-falmiilee hedduu tu miidiyaa hawaasummaa irratti geggeessamaa jira. Akka maddeen adda addaa gabaasanitti, Biiroon barnootaa Oromiyaa, kaarikulamii haarawa kana, semistaroota sadii dura gad-baase. Kana irratti hundaa’uudhaan kitaabonni haaraan maxxansamanii raabsamanii jiran. Barsiisotaafis leenjiin kennamee jira.

Raadiyoo Simbirtuu 04 06 2017 – Wa'e Tartiibaa Qubee fi Beekan fi Yazew ilalchisee

Raadiyoo Simbirtuu: 
  • Sirni barnoota afaan Oromoo jijjiirameera kan jedhan biiroon barnootaafi DhRTVO maalirraa kaaniitu? 
  • Dhuguma Afaan Oromoof dhimmaniituu?
  • Beekan Gulummaafi Yaazoo Kabbabaa dhuguma keeessaa jiruu? 
  • duubaan shirri jiraa? Amma maaf gad-baasani? kkf irrratti deebiíi Beekaniifi Yaazoo kunooti.
            

Xumura Hogantoota OPDO, Motummaa Woyaane Jalati – Same Disastrous Fate of All OPDO Leaders

Waxabajjii 05, 2017 | Baarentuu Gadaa Irraa
Hasan Alii, Almaaz Makkoo, Dr. Nagaasoo Gidaadaa, Junaddii  Saaddoo, Abbaa Duulaa Gammadaa, Bakar Shaalee, Lammaa Magarsaa …. Abaate Kishoo, Yaaragaal Ayishashum…fi …. Xumura Isaanii!
Biyyaa fi saba kam keessattuu, dhaabooleen siyaasa walii masaanuu ta’anii fi anatu caala, anatu caala waliin jechuun waliin atakaran ni jiru. Yaadoota adda addaarrattis wal mormuu danda’u; bakka walii galanitti walii galanii, bakka walii hin galletti ammoo garaagarummaa isaanii tikfatanii jiraatu. Biyyoota hedduu keessattis jiraachaa jiru.

The Qubee Afaan Oromo fiasco: What We Know and What We Don’t Know

Waxabajjii 05, 2017 | OPride

A recent report by Ethiopia’s state-run TV Oromiyaa (TVO) on a new primary school curriculum change in the Oromia region has taken the Oromo social media by a storm. It’s now a subject of vigorous debate, as well as much confusion and discord among Oromo activists.

Sareen lubbuu ufiitiif duttu abbaa looniitiif galata oolti

Caamsa 31, 2017 | Via Dhabasa Wakjira Gemelal

“Jeedala kijiba hokkoltu hoolaan hin cabde jetti” jedha worri keenna. Lammaa Magarsaa sabboonummaa doomsuuf sobu gariin keenna sabboonaa jechuuf deemna. -Daraar_gadaa99@yahoo.com
#QabsooOromoo-“Sareen lubbuu ufiitiif duttu abbaa looniitiif galata oolti” jedha mammaksi Oromoo!!!!

Haadha warraa Gooticha Oromoo Musxafaa Huseen gargaruun dirqama lammumaati

Caamsa 30, 2017
Jaal/Musxafaa Huseen,  godina Arsii Bahaa Aanaa Ziwaay Dugdaa magaalaa Ogolchoo jedhamutti bara 1985 A. L. Htti kan dhalate
Bara 2008, FXG/Fincila xumura gabrummaa, Sabni Oromoo guutuu Oromiyaatti taasisee irraatti kabajaa fi jaalala saba ofiitiif qabu agarsiisuuf jecha osoo ani jiru saba kiyya na duratti Lukkeeleen woyyaanee Agaaziin lubbuu isaanii hin baastu jechuun qawwee isaa diinatti garagalchuun agaazii shanii hanga jahaa walirraatti akaayuun akkasumas kanaa olis fixuun akka danda’amu poolisoota fi humna waraanaa lammummaan Oromoo ta’aniif karaa saaqee fakkeenya ta’uun, lubbuu isaa qaalii/deebii hin qabne kennuun Godina Arsii lixaa magaalaa Ajjeetti Gurraandhala 07/06/2008A. L. Htti Oromoof woreegame! Goota bara baraan seenaan yaadatu! Yeroo gootni kun wareegamu da’imni isaa ( SEENAA MUSXAFAA) garaa hadhaa keessatti baatii 5 lakkoofsiisftee jirti. Haati manaa musxafaa aaddee SIIFAN yeroo sanatti barattuu kolleejjii taatus ifni guyyaa adiin waan itti dhaameef baruumsa ufii gad dhiiftee yaadannoo abbaa manaa isii kana osoo jaalattu dhabde da’ima isaa guddiftee seenaa abba isii barsiisuuf murteeffattee baruumsa gad dhiiftee baadiyyatti galte.

Wallagga against Arsi; Our enemy’s last attempt to weaken the Oromo liberation movement

May 29, 2017 | By Rundassa Asheetee Hundee

Recently, as I scanned through some Facebook pages, I came across the unwise chattering of uneducated bunch, which led me to the writing of this article examining the relationship between tribe, region, race, ethnicity and nationality, and how these phenomena are linked to one another. In order to define the Wallagga domination preached by certain pro tribe advocate groups, I will try to differentiate the Oromo tribe from the artificial region such as “Wallaggaa“, constructed by the Habasha ruling classes, thereby try to see what constitutes the history of the said “dominating” region. To do so, it is important to ask whether or not “Wallagga” as a region involves the hierarchical and socially constructed valuation as opposed to “Arsi”, the Oromo tribe which is directly linked to all Oromo linage groups.

ONN: “Ethiopia and the Bible” – distortions, lies and false claims – by Luba Bantii U Teessoo [Part-1 & Part-2]

PART-1                                                                              PART-2
    

Yaa’ii Hoggansa Oromoo (OLC) fi Gumii Oromiyaa Addunyaa (GGO) Lamaanuu Oromoo dha, lamaanuu Oromoof, lamaanuu Oromoon uumaman: Rakkoon jiru maali?

Caamsa 23, 2017 | Abdii Boruutiin

Akkuma beekamu fi namuu hubachuu danda’u yeroo ammaa mooraa QBO keessatti waan haaraa lamatu mul’atee jira. Isaan kunis Yaa’ii Hoggantoota Oromoo – Oromo Leadership Convension (OLC) kan jedhamu fi Gumii Oromiyaa Addunyaa – Global Gumii Oromia (GGO) jedhamee kan dhiyoo kana ijaaramee dha. Isaan kana lamaanuu cimina sochii uummata Oromoo, keessumaayuu kan barattoota fi dargaggoota keenyaatu dhalche jechuu ni danda’ama. Sochiin uummata keenyaa, kan Oromiyaa keessatti akka ibiddaa boba’aa jiru diina keenyarratti qofaa otuu hin taane Oromoorrattillee dhiibbaa jabaa godhaa jira. Isa kanatu OLC fi GGOn akka dhalatan taasise jechuun dha. Dhiibbaa sochii kanaatu Sabboontotni Oromoo walittidhufanii akka dhimma saba keenyaatiif waliin mari’atani fi waliin hojjechuuf murteeffatan taasise. Isaan kun lamaanuu Oromoodhaan ijaaraman; Oromoof hojjechuuf uumamna; isaan lamaanuu Sabbontota keenyaan uumaman. Erga dhugaan kana ta’ee ammoo rakkoon jiru maaliree?

Riqicha: Gaaffii fi Deebii Addaa HD ABO, Obbo Daawud Ibsaa – Kutaa 1ffaa

           

ዘረኝነት—የሐይማኖት መሪዎች መለዮ!

ግንቦት 17, 2017 | በዮሴፍ ሙሉጌታ ባባ*

በምድረ ኢትዮጵያ ዘረኝነት የሚሉት ወረርሽኝ ከምንም ጊዜ በላይ ስርጭቱ በከፍተኛ ሁኔታ እየተስፋፋ መምጣቱ የአደባባይ ምስጢር ነው። በተለይ በአሁኑ ጊዜ አንዳንድ ሰዎች ያለ ምንም በቂ ምክንያት አንድን ሕዝብ ወይም ብሔር አብዝተው የሚጠሉበት ሁኔታ በግልጽ እያየንና እየሰማን እንገኛለን። እንድህ ዓይነቱን ኃላ-ቀር እና የወረደ አስተሳሰብ አጥብቀን መዋጋት ይኖርብናል። ምላሱን አዳጠው መሰለኝ የሆነ ቀን አንድ ሰውዬ፡-
‹‹እነኝህ ለማኝ ትግሬዎች ችግር አለባቸው!›› ስል በገዛ ጆሮዬ ሰምቼ ኖሮ፤

Dhimmoota Haala Yerootiin Walqabachuun Marsaa Midiyaalee Hawaasaa Irratti Olola Afaanfaajjii Uumaniifi Ejjannoo Gara Fuulduraatti Ummatni Oromoo Fudhachuu Qabu Ilaalchisuun Ibsa Gabaabaa Qeerroo Bilisummaa Irraa Kenname.

Caamsa 01, 2017 | Ibsa Qeerroo Bilisummaa Oromoo

Haala Qabsoon Bilisummaa Oromoo, akeeknifi tarsiimoon Sochii Warraaqsa Biyyooleessaa Oromiyaa Fincilli Xumura Gabrummaa (FXG) ittijiruufi faallaa sochii kanaa olola afaanfaajjii diinni miidiyaa hawaasaatti fayyadamuun tokkummaa ummata Oromoofi Qabsoo Bilisummaa Oromoo dura dhaabbachuuf tattaaffii taasisaa jiu hubachuun, akeekaafi shirri diinaa kun akka fashalaa’uuf Qeerroon Bilisummaa Oromoo ummata Oromoo hundaaf ibsa kanaa gadii dabarsee jira.

Faayidaa Addaa Naannoon Oromiyaa Finfinneerraa qabu laalchisee labsii Wayyaanee

Caamsa 01, 2017 | Abdii Boruutiin

Dhiyoo kana faayidaa addaa naannoon Oromiyaa Finfinneerraa qabu ilaalchisee mootummaan Wayyaanee labsii mata dureen isaa የኦሮሚያክልልበፊንፊኔ/አዲስ አበባ ላይያለውን ሕገመንግስታዊልዩጥቅም ለመወሰን የወጣ አዋጅ jedhu baasuun ni yaadatama. Dhimma kana wajjin walqabsiisee, wixineen የኦሮሚያ ክልል በፊንፊኔ/ አዲስ አበባ ላይ ያለውን ሕገ መንግስታዊ  ልዩ  
ጥቅምን አስመልክቶ የተዘጋጀ የጥናት ሰነድ jedhu tokkos dhiyaatee jira. Labsii gara fuula 14 qabu kana dubbisee hanaga naaf galetti hubadhee jira. Duraan dursee, wanni nama gammachiisu Qabsoon Bilisummaa Oromoo (QBO) fi sochiin uummata Oromoo hangam Wayyaanee irratti dhiibbaa akka godhe fi jilbiifachiisaas akka jiruu dha. Kun ammoo wareegama Sabboontotni Oromoo kaffalanii fi kaffalaas jiraniin waan argameef galannii gootota keenyaa daangaa hin qabu. Asitti aansee wantan wixinee labsii kanarraa hubadhee keessaa qabxiilee tokko tokko kaaseen yaada koo dhiyeessuu yaala.