Odeessa FXG Godinoota Oromiyaa Gara Garaa.

Adoolessa 16, 2017 | Gabaa Qeerroo Irraa

Uummanni Shaggar lixaa rakkoo guddaa keessa jiraachuu Qeerroon naannoo Sana’a addeessan. Akka gabaasa qeerroo naannoo sanaatti rakkoowwaan jireenyaa ilma namaaf barbaachisan kan akka, tajaajila Daandiin, Ibsaa ,Bishaan fi kkf guutummaatti surni nama nyaataa mootummaa wayyaanee ummatarraa kuteera uummanni rakkoo guddaa keessatti argama.
Kun kanaan osoo jiru uummanni dalagee jiraachuu hin dandeenye, tajaajila uummanni argaachuu qabu kutuun gibira humnaan olii nurratti fedhuun mirgaa fi haamilee keenyaa cabsaa jira jechuun uummanni quba nyaachaa jira. Sirni nama nyaataa mootummaan wayyaanee kun ilaalcha gad aanaa waan qabuuf hanga kana duraa karaa hedduun duguggaa Sanyii nurratti raawwaachaa ture ammammoo karaa gibiraa uummata keenyaa biyya mancaasuuf waan kadheef sabni Oromoo dammaquu qaba. Qaamni sagalee guddaa qabu akka qeerroo kutaa maraa gurra nubuusan nudhaama jechaa jiru qeerroon naannoo sanaa. Sirna nama nyaataa kana ofirraa gaggeessuun furmaata hiree jiraachuu keenyaati quba wal akka qabaannuf waamicha nu dabarsaa jechaa jiru Ummanni naannichaa.

Gibiraa fi Qaraxni Bittoota Irroomsu Mormamuu Qaba

Adoolessa 12, 2017 | Ibsa Adda Bilisummaa Oromoo (ABO)

Addi Bilisummaa Oromoo (ABO)n Gibiraa fi qaraxa humnaa olii, loogummaa irratti hunda’e bifa duulaan daldaltootaa irratti fe’amaa jiru ni balaaleffata. Addatti ammoo gibirri humnaa olii kun haa tahu jedhamee daldaltoota saboota biroo daldalaa ala gochuu fi saamicha qabeenya isaanii irratti kan akeekkate waan taheef jabeessee morma. Waan taheef, kanneen gibiraa fi qaraxni humnaa olii irratti jigfame hundi, gibirri baasan mootummaa farra ummatootaa kan cimsu, bittaa meeshaa waraanaa mirga ummatootaa ittiin ukkaamsu bitatuu irra kan oolfamu tahuu hubatuun akka dura dhaabbatan ABOn dhaamaaf. Mootummaan kun hanga aangoo irra jiruttis yaaddoon alatti hojjatanii jiraatuun kan hin danda’amne tahuu hubatuun irratti qabsaa’uun of irraa qaarsuun alatti furmaatni biraa kan hin jirre tahuu ABOn irra deebi’ee hubachiisa.

Ummanni Oromoo Karoora Maastar Pilaanii Finfinnee Toftaa Jijjiirratee Hojiirra Oolfamuuf Jiru Gonkumaa Hin Eyyamu!

July 07, 2017 | Ibsa Bilisummaa Oromoo (ABO)

Jidduu kana Mootummaan Wayyaanee karaa “Kaabinee Ministirootaa” baanuun wixinee labsii faayidaa addaa Oromiyaan Finfinneerraa qabdu jedhu baaseera. Akka ibsa gartuu faashistii kanaan baheetti wixineen labsii kanaa raggaafamuudhaaf Mana Maree Bakka Bu’oota Ummatootaaf dhiyeeffama. Ummanni Oromoo fi dhaabni kallacha qabsoo isaa Addi Bilisummaa Oromoo wixinee labsii kanaa gonkumaa hin fudhatu.
Sirni murna bicuu golgaa dimokraasii fi afaan qawweetin Itoophiyaa bitaa jiru ummata Oromoo bakka bu’uudhaan murtii laachuuf mirga seerawaa waan hin qabneef wixineen raggaafamuuf jedhu fudhatama hin qabaatu. Finfinneen dachee Oromoo jaarraa tokkoon dura diinaan dhuunfatamte. Ummanni Oromootis lafa isaa uumaan haqa itti qabu kana deeffachuudhaaf qabsootti jira.

Irra Fardiin Siidaa Ijaaruu osoo hin taane Rakkoo Ardii Afriikaaf Furmaata Soquu dha

Adoolessa 07, 2017 | Ibsa Adda Bilisummaa Oromoo (ABO)

ABOn murtti Gamtaa Afriikaa Siidaa Bittootaa dhiiga ilmaan Oromoo fi cunqurfamoo dhangalaasaa bahan akka Finfinnee Keessatti ijaaramu murteesse jabeessee balaaleffata. Duras dhaabbata. Ummatni Oromoos kanneen ilmaan isaa fixaa turan, lafa isaa irraa buqqaasuun hiyyoomsan, eenyummaa isaa irratti duuluun dhabamsiisuu irratti hojjataa turaniif siidaa dhaabamu jabeessee balaaleffatuu fi dura dhaabbatuu qaba.
Ardiin Afriikaa Ardii boodatti hafummaan beekamtu, beelli, dhukkubnii fi hiyyummaan keessatti dagaage, of danda’uu dadhabuu irraa biyyoota dureeyyii irratti hirkatuun deggersaa fi gargaarsa isaaniin jiraattu dha. Ardii mirgi siyaasaa fi uumaa ummatootni qaban keessatti hin kabajamne, mirga ofiif qabsaawuu fi gaafatuun yakka taasifamee lammileen keessatti ajjeefaman, hidhamanii fi keessaa baqatan, Ardii walabummaa irra kolonummaan itti hawwatamu akka taatetti jirti.

SIRNA BANINSA OROMIA MEDIA NETWORK (ONN)


Qophii Kaayyoo Haala Yerro Irratti Dr Tsegaye Ararsa waliin Kutaa 1ffaa fi 2ffaa [ከዶክተር ፀጋዬ ኣራርሳ ጋር በወቅታዊ ጉዳይ ላይ የተደረገ ዉይይት ክፍል 1 እና 2]

   KUTAA 1FFA                                                                  KUTAA 2FFAA
       

RSWO – Waxabajjii 22, 2017 ODUU, QOPHII ARGAAF DHAGEETTII DHAAMSA RSWO

             

Diyaaspooraan Oromoo Murna Dhiiga Ummata Oromoo Dhangalaasaa Turee fi Jiru Waliin

Waxabajjii 23, 2017 | Baarentuu Gadaa Irraa
Diyaaspooraan Oromoo Murna Dhiiga Ummata Oromoo Dhangalaasaa Turee fi Jiru Waliin Ayyaana Gaggeeffatu, Sirbuu fi Dhiichisu Innuu Diina Oromoo Ti!
Wayyaaneen waggaa waggaadhaan guyyaa diyaaspooraa jettee erga holola eegaltee waggoonni muraafni lakkaawwamaniiru. Baranni waggaa 3ffaadha.
Murni tun guyyaa kanaan dahattees ilmaan sabootaa dararaa ishii baqatanii biyyaa bahanii fi sababoota adda addaatin biyyoota alaa jiraatan ofitti hawwachuuf hololaa turte, ittis jirti. Lafa argattuu, ni duroomtu, mana ijaarrattu jechuun horii isaan dafqanii argatanis harkaa sassaabbachaa turte, ammas caalaatti saamuuf iyyaa jirti.

Qubee Qabsoon Argame Qabsoon Tikfama

Waxabajjii 07, 2017 | Ibsa Adda Bilisummaa Oromoo (ABO)

Bittootni Itophiyaa seenaan ummata Oromoo, aadaa fi afaan isaa akka hin dagaagne, hin baratamnee fi hin beekamne taasisuu irratti baroota dheeraaf hojjatan. Dhabama aadaa, afaanii fi seenaa ummata Oromoo irratti kan ofii dagaagfatuun akeeka bittootaa waan tureef wanneen eenyummaa Oromoo mul’isan hundi ugguramoo kan ittiin hin baratamne, ittiin hin hojjatamnee fi ittiin wal hin quunnamamne taasifamuun dhabamaatti dhiheeffamaniii turan.

Kaarikulamiin Haaraan Tartiiba Dubbisa Qubee Afaan Oromoo Jijjiire Wal-falmsiisaa Ta’aa Jira--- Kutaa 1ffaa

Waxabajjii 07, 2017 | Voice Of America Afaan Oromoo


Dhiheenya kana Televiiziyoonni Motummaa naannoo, Televiiviisiyooni Oromiyaa, Kaarikulamiin yokaan sirni barnootaa haraan sadarkaa tokkoffaa naannoo sana keessaa fi bahuu isaa, tartiiba barsiisa qubee Afaan Oromoo irratti jijjiiramni ta’uu eega beeksisee as yaadawwanii fi wal-falmiilee hedduu tu miidiyaa hawaasummaa irratti geggeessamaa jira. Akka maddeen adda addaa gabaasanitti, Biiroon barnootaa Oromiyaa, kaarikulamii haarawa kana, semistaroota sadii dura gad-baase. Kana irratti hundaa’uudhaan kitaabonni haaraan maxxansamanii raabsamanii jiran. Barsiisotaafis leenjiin kennamee jira.

Raadiyoo Simbirtuu 04 06 2017 – Wa'e Tartiibaa Qubee fi Beekan fi Yazew ilalchisee

Raadiyoo Simbirtuu: 
 • Sirni barnoota afaan Oromoo jijjiirameera kan jedhan biiroon barnootaafi DhRTVO maalirraa kaaniitu? 
 • Dhuguma Afaan Oromoof dhimmaniituu?
 • Beekan Gulummaafi Yaazoo Kabbabaa dhuguma keeessaa jiruu? 
 • duubaan shirri jiraa? Amma maaf gad-baasani? kkf irrratti deebiíi Beekaniifi Yaazoo kunooti.
            

Xumura Hogantoota OPDO, Motummaa Woyaane Jalati – Same Disastrous Fate of All OPDO Leaders

Waxabajjii 05, 2017 | Baarentuu Gadaa Irraa
Hasan Alii, Almaaz Makkoo, Dr. Nagaasoo Gidaadaa, Junaddii  Saaddoo, Abbaa Duulaa Gammadaa, Bakar Shaalee, Lammaa Magarsaa …. Abaate Kishoo, Yaaragaal Ayishashum…fi …. Xumura Isaanii!
Biyyaa fi saba kam keessattuu, dhaabooleen siyaasa walii masaanuu ta’anii fi anatu caala, anatu caala waliin jechuun waliin atakaran ni jiru. Yaadoota adda addaarrattis wal mormuu danda’u; bakka walii galanitti walii galanii, bakka walii hin galletti ammoo garaagarummaa isaanii tikfatanii jiraatu. Biyyoota hedduu keessattis jiraachaa jiru.

The Qubee Afaan Oromo fiasco: What We Know and What We Don’t Know

Waxabajjii 05, 2017 | OPride

A recent report by Ethiopia’s state-run TV Oromiyaa (TVO) on a new primary school curriculum change in the Oromia region has taken the Oromo social media by a storm. It’s now a subject of vigorous debate, as well as much confusion and discord among Oromo activists.

Sareen lubbuu ufiitiif duttu abbaa looniitiif galata oolti

Caamsa 31, 2017 | Via Dhabasa Wakjira Gemelal

“Jeedala kijiba hokkoltu hoolaan hin cabde jetti” jedha worri keenna. Lammaa Magarsaa sabboonummaa doomsuuf sobu gariin keenna sabboonaa jechuuf deemna. -Daraar_gadaa99@yahoo.com
#QabsooOromoo-“Sareen lubbuu ufiitiif duttu abbaa looniitiif galata oolti” jedha mammaksi Oromoo!!!!

Haadha warraa Gooticha Oromoo Musxafaa Huseen gargaruun dirqama lammumaati

Caamsa 30, 2017
Jaal/Musxafaa Huseen,  godina Arsii Bahaa Aanaa Ziwaay Dugdaa magaalaa Ogolchoo jedhamutti bara 1985 A. L. Htti kan dhalate
Bara 2008, FXG/Fincila xumura gabrummaa, Sabni Oromoo guutuu Oromiyaatti taasisee irraatti kabajaa fi jaalala saba ofiitiif qabu agarsiisuuf jecha osoo ani jiru saba kiyya na duratti Lukkeeleen woyyaanee Agaaziin lubbuu isaanii hin baastu jechuun qawwee isaa diinatti garagalchuun agaazii shanii hanga jahaa walirraatti akaayuun akkasumas kanaa olis fixuun akka danda’amu poolisoota fi humna waraanaa lammummaan Oromoo ta’aniif karaa saaqee fakkeenya ta’uun, lubbuu isaa qaalii/deebii hin qabne kennuun Godina Arsii lixaa magaalaa Ajjeetti Gurraandhala 07/06/2008A. L. Htti Oromoof woreegame! Goota bara baraan seenaan yaadatu! Yeroo gootni kun wareegamu da’imni isaa ( SEENAA MUSXAFAA) garaa hadhaa keessatti baatii 5 lakkoofsiisftee jirti. Haati manaa musxafaa aaddee SIIFAN yeroo sanatti barattuu kolleejjii taatus ifni guyyaa adiin waan itti dhaameef baruumsa ufii gad dhiiftee yaadannoo abbaa manaa isii kana osoo jaalattu dhabde da’ima isaa guddiftee seenaa abba isii barsiisuuf murteeffattee baruumsa gad dhiiftee baadiyyatti galte.

Wallagga against Arsi; Our enemy’s last attempt to weaken the Oromo liberation movement

May 29, 2017 | By Rundassa Asheetee Hundee

Recently, as I scanned through some Facebook pages, I came across the unwise chattering of uneducated bunch, which led me to the writing of this article examining the relationship between tribe, region, race, ethnicity and nationality, and how these phenomena are linked to one another. In order to define the Wallagga domination preached by certain pro tribe advocate groups, I will try to differentiate the Oromo tribe from the artificial region such as “Wallaggaa“, constructed by the Habasha ruling classes, thereby try to see what constitutes the history of the said “dominating” region. To do so, it is important to ask whether or not “Wallagga” as a region involves the hierarchical and socially constructed valuation as opposed to “Arsi”, the Oromo tribe which is directly linked to all Oromo linage groups.

ONN: “Ethiopia and the Bible” – distortions, lies and false claims – by Luba Bantii U Teessoo [Part-1 & Part-2]

PART-1                                                                              PART-2
    

Yaa’ii Hoggansa Oromoo (OLC) fi Gumii Oromiyaa Addunyaa (GGO) Lamaanuu Oromoo dha, lamaanuu Oromoof, lamaanuu Oromoon uumaman: Rakkoon jiru maali?

Caamsa 23, 2017 | Abdii Boruutiin

Akkuma beekamu fi namuu hubachuu danda’u yeroo ammaa mooraa QBO keessatti waan haaraa lamatu mul’atee jira. Isaan kunis Yaa’ii Hoggantoota Oromoo – Oromo Leadership Convension (OLC) kan jedhamu fi Gumii Oromiyaa Addunyaa – Global Gumii Oromia (GGO) jedhamee kan dhiyoo kana ijaaramee dha. Isaan kana lamaanuu cimina sochii uummata Oromoo, keessumaayuu kan barattoota fi dargaggoota keenyaatu dhalche jechuu ni danda’ama. Sochiin uummata keenyaa, kan Oromiyaa keessatti akka ibiddaa boba’aa jiru diina keenyarratti qofaa otuu hin taane Oromoorrattillee dhiibbaa jabaa godhaa jira. Isa kanatu OLC fi GGOn akka dhalatan taasise jechuun dha. Dhiibbaa sochii kanaatu Sabboontotni Oromoo walittidhufanii akka dhimma saba keenyaatiif waliin mari’atani fi waliin hojjechuuf murteeffatan taasise. Isaan kun lamaanuu Oromoodhaan ijaaraman; Oromoof hojjechuuf uumamna; isaan lamaanuu Sabbontota keenyaan uumaman. Erga dhugaan kana ta’ee ammoo rakkoon jiru maaliree?

Riqicha: Gaaffii fi Deebii Addaa HD ABO, Obbo Daawud Ibsaa – Kutaa 1ffaa

           

ዘረኝነት—የሐይማኖት መሪዎች መለዮ!

ግንቦት 17, 2017 | በዮሴፍ ሙሉጌታ ባባ*

በምድረ ኢትዮጵያ ዘረኝነት የሚሉት ወረርሽኝ ከምንም ጊዜ በላይ ስርጭቱ በከፍተኛ ሁኔታ እየተስፋፋ መምጣቱ የአደባባይ ምስጢር ነው። በተለይ በአሁኑ ጊዜ አንዳንድ ሰዎች ያለ ምንም በቂ ምክንያት አንድን ሕዝብ ወይም ብሔር አብዝተው የሚጠሉበት ሁኔታ በግልጽ እያየንና እየሰማን እንገኛለን። እንድህ ዓይነቱን ኃላ-ቀር እና የወረደ አስተሳሰብ አጥብቀን መዋጋት ይኖርብናል። ምላሱን አዳጠው መሰለኝ የሆነ ቀን አንድ ሰውዬ፡-
‹‹እነኝህ ለማኝ ትግሬዎች ችግር አለባቸው!›› ስል በገዛ ጆሮዬ ሰምቼ ኖሮ፤

Dhimmoota Haala Yerootiin Walqabachuun Marsaa Midiyaalee Hawaasaa Irratti Olola Afaanfaajjii Uumaniifi Ejjannoo Gara Fuulduraatti Ummatni Oromoo Fudhachuu Qabu Ilaalchisuun Ibsa Gabaabaa Qeerroo Bilisummaa Irraa Kenname.

Caamsa 01, 2017 | Ibsa Qeerroo Bilisummaa Oromoo

Haala Qabsoon Bilisummaa Oromoo, akeeknifi tarsiimoon Sochii Warraaqsa Biyyooleessaa Oromiyaa Fincilli Xumura Gabrummaa (FXG) ittijiruufi faallaa sochii kanaa olola afaanfaajjii diinni miidiyaa hawaasaatti fayyadamuun tokkummaa ummata Oromoofi Qabsoo Bilisummaa Oromoo dura dhaabbachuuf tattaaffii taasisaa jiu hubachuun, akeekaafi shirri diinaa kun akka fashalaa’uuf Qeerroon Bilisummaa Oromoo ummata Oromoo hundaaf ibsa kanaa gadii dabarsee jira.

Faayidaa Addaa Naannoon Oromiyaa Finfinneerraa qabu laalchisee labsii Wayyaanee

Caamsa 01, 2017 | Abdii Boruutiin

Dhiyoo kana faayidaa addaa naannoon Oromiyaa Finfinneerraa qabu ilaalchisee mootummaan Wayyaanee labsii mata dureen isaa የኦሮሚያክልልበፊንፊኔ/አዲስ አበባ ላይያለውን ሕገመንግስታዊልዩጥቅም ለመወሰን የወጣ አዋጅ jedhu baasuun ni yaadatama. Dhimma kana wajjin walqabsiisee, wixineen የኦሮሚያ ክልል በፊንፊኔ/ አዲስ አበባ ላይ ያለውን ሕገ መንግስታዊ  ልዩ  
ጥቅምን አስመልክቶ የተዘጋጀ የጥናት ሰነድ jedhu tokkos dhiyaatee jira. Labsii gara fuula 14 qabu kana dubbisee hanaga naaf galetti hubadhee jira. Duraan dursee, wanni nama gammachiisu Qabsoon Bilisummaa Oromoo (QBO) fi sochiin uummata Oromoo hangam Wayyaanee irratti dhiibbaa akka godhe fi jilbiifachiisaas akka jiruu dha. Kun ammoo wareegama Sabboontotni Oromoo kaffalanii fi kaffalaas jiraniin waan argameef galannii gootota keenyaa daangaa hin qabu. Asitti aansee wantan wixinee labsii kanarraa hubadhee keessaa qabxiilee tokko tokko kaaseen yaada koo dhiyeessuu yaala.

ተይ አንቺ ውሻ!

ግንቦት 01, 2017 | በዮሴፍ ሙሉጌታ ባባ, Ph.D

ጭብጥን በጭብጥ መመከት የማይፈልጉ አንድ አንድ ሰዎች፣ ብዕርን እንደ ጦር ይፈራሉ። በእርግጥ ሰውዬው እንዳለ ‹‹ብዕር የወጋዉን ቁስለኛ ዶክተር አያድነዉም!›› ከማንኛውም የጦር መሣሪያ በላይ እሳት የሚተፋ ብዕር የሚፈራ ለዝህ ይመስለኛል። በሀገራችን ኢትዮጵያ ‹‹ፍደል ቆጠርኩ›› የሚል ጥሩንባ ነፊ፣ ለተነሳው ሐሳብ/‹‹ክርክር›› ምክንያት ማቅረብ ስያቅተው፣ ተቃራኒውን/ሌላውን ወገን ለማሸማቀቅ፣ የስድብ ውርጅብኝ ማጦዝ ይጀምራል። እንድህ ዓይነቱ ሕፀፅ ‹‹አህያውን ፈርቶ ዳውላውን›› (Argumentum ad Hominem) ይባላል!! በሥነ-አመክንዮ፣ ሐሳብን በሐሳብ መመከት ማለት፣ ‹‹አንድ በቂ ምክንያት ከሃምሳ ሰበቦች የተሻለ ነዉ!›› የሚለውን አባባል በትክክል መረዳት ማለት ነው።

ONN: “Bekkomsi guddaan of beekuudha” – by Dr. Dibaabaa

             

ስለ ኣዲስ ኣበባ (ፍንፊኔ) ይህን ያዉቁ ኖሯል ?

ሚያዚያ 30, 2017

A. ፊንፊኔ በወራሪዎች ከመያዟ በፊት በአካባቢዋ የነበሩት የኦሮሞ ህዝብ መሪዎች
 1. የጫፌ ቱላማ መሪ..............ቱፋ ሙና
 2. የብርብርሣና ጉለሌ መሪ......ቀጄላ ዶዮ
 3. የቴቾ መሪ..........................ጉደታ አረዶ
 4. የቦሌ መሪ..........................ሸቡ ኤጄርሣ
 5. የቦሌ ቡልቡላ መሪ..............ሶራ ሎሜ
 6. የኮልፌ መሪ......................ቀጣሌ ጃታኒ
 7. የዳላቲ/ቀራኒዮ መሪ............ጃሞ ደበሌ
 8. የጃርሳዬ መሪ......,..............ገለቴ አሼቴ
 9. የየካ መሪ..........................አቤቤ ቱፋ

Tedros Adhanom Incompetency, Politics & Imorality:Full Documentary

             

Hubadhaa ! Hubadhaa!! Qabsoon Ummata Oromoo, Murtii Isa Dhumaatti Ce’uuf Dhihaateera!!!

Ebla 30, 2017 | SEENAA Y.G (2005) Irraa

Gara jabinni diinaa Ummata keenya irroomsaa jira malee, duubatti deebisaa hin jiru. waggoonni 25 dabran, Ummata Oromoof carraa gaariidhaa. Waggoota 25 kana keessa Injifannoolee gonfannee, gaafa abbaa biyyaa taanee dubbanna. Tarii gaafa san, karaa nuuti hin beekneen waan goonfannee turre yennaa ijaan arginu , warra har’aa tuffannee itti bulgaafannu dinqisifachuu qofaa osoo hin taanee, yeroo san maalan ta’ee ? jennee of ceephaanu ta’a. Bitaan yaabbannus mirgaan, Qabsoon Oromoo gonkumaa duubatti kan hin deebine, diinni halkanii fi guyyaa kan itti irriba dhabuu ta’eera.

ETHIOPIAN OFFICIALS HIT BACK AT OLYMPIC ATHLETE PLANNING LONDON MARATHON PROTEST

April 21, 2017 | News Week | By LUDOVICA IACCINO

The Ethiopian Embassy in London has hit back at exiled Ethiopian athlete Feyisa Lilesa, who vowed to protest against his country’s government at the London marathon on Sunday.

A license to torture: Ethiopia – Torture and other ill-treatment

March 30, 2017 | Amnesty International | By Seyoum Teshome

Seyoum Teshome is a professor at a university in Ethiopia and writes to fight the spread of fear that has engulfed his country as a result of an increasingly repressive administration. In September 2016, Seyoum was arrested and charged with incitement to violence against the state. In this blog, he describes the treatment of prisoners in one of Ethiopia’s rehabilitation centres, where he was detained further to his arrest. Thousands of Ethiopians like Seyoum have been arrested and tortured in rehabilitation centres since the state of emergency was imposed in October 2016.

Adwa and Abyssinia’s Participation in the Scramble for Africa: Has that Relevance to the Ongoing Oromo protests?

March 30, 2017 | Mekuria Bulcha, PhD, Professor

Whenever an Oromo scholar or politician mentions Menelik or his conquest of Oromia, the scathing criticism that meets him or her is that history is irrelevant for the current crisis.  They are often advised to stop looking backwards and to focus on the future.  Meanwhile, the irony is that in the lead up to and weeks after the 121st anniversary of the Battle of Adwa, many Ethiopian scholars and politicians have been engaged in intense debate about this event. In fact, I am all for a debate about Ethiopian history; however, I was surprised when I read an article written by Teshome Borago entitled “Adwa: When Oromos fought Italy as Abyssinians” published on the Ethiomedia webpage on March 3, 2017. Borago wrote the article to commemorate the anniversary of Ethiopia’s victory over Italian forces at Adwa in 1896.  By and large, he talks about the victory of Adwa as an example of unity among the peoples of Ethiopia and calls on the peoples of Ethiopia to keep up that spirit of unity. But, the problem is that he did not stop there; he used the Oromo contribution to the victory at Adwa obliquely as a pretext to question the validity of Oromo grievances voiced by the ongoing protests. He laments the “new generation” Oromos’ failure to appreciate their forefathers’ contributions to the Adwa victory, and for not respecting the spirit of Adwa which was Ethiopian unity. He refers to their protests as an effort made in defense of “tribalism”. My criticism is that, using the victory of Adwa as a point of departure, Borago distorts not only Oromo and Ethiopian history, but also misrepresents the motives of the ongoing Oromo protests. Borago is not the only writer who has been labelling the Oromo struggle for freedom as a manifestation of “tribalism”, or to criticize Oromo views about Menelik and the creation of the Ethiopian state. There are dozens of commentators who, like him, have been distorting Oromo history and demonizing Oromo politics and scholarship. Haile Larebo has been one of the most vocal representatives of this group.

Abbaa seeraa Haayiluu Kiflee Eenuyutu Ajjeese?

21, 2017 | VOA Afaan Oromoo

Haailuu Kiflee
Godina Ilubabor Algee aanaa suphee Sooddoo keessatti abbaa seeraa ta’uun hojjetaa kan turan obbo Haayiluu Kiflee Muddee 7 bara 2009 Mattuu deemuuf Algee irraa ka’anii utuu hin deebi’in hafuu maatiin, manni murtii fi poolisiin Godinaa Ilbubaaboor nuuf ibsanii jiru.

Reeffi isaaniis bosona naannoo Gambeelaa Maashaa jedhamu keessatti kan argame baatii sadii booda ta’uu pooliisiin nuuf ibsee jira. Du’uu abbaa seeraa Haailuu ilaalchisee maatii fi angawaa mana murtii Godinichaa akkasumas poolisiin nuuf ibsaniiru. Haati Haailuu Aadde Alamanash Fufaas mucaan isaanii ka biroon Boontuu jedhamtu duraa duutee ishee awwaaluuf karaa bu’ee karaatti na duraa hafe jedhu.

Akkaataan du’uu isaa, eenyu akka ajjeese qoratamaa ka jiru ta’uu isaaf namoonni shakkaman to’annaa poolisii jala jiraachuu isaaniif qorannaan irratti geggeessamaa ka jiru ta’uun ibsamee jira.

Kan Sodaatan Du’aa  kan hin Oolles Du’aa

Namichatuu baayyee sodaata jedhan.Namoota baayyee wajjin utuu karaa deemuu galgalli dhufnaan ,” maaloo nan sodaa dha jidduu keessan na rafisaa”, jedhee gaafate. Tolee jedhanii jidduu rafisan. Halkan sagalee wayyii dhaga’anii maalinni ? yaroo jedhan  “calluma jedhaa anaani dha bocoqsaa jiraa”, jedhee jedhan.

Sodaachuun isaa nama marara. Namni hunduu wal qixxa onnee ykn gootumaa qaba jechuun hin danda’amu. Garuu jecha kana irraa baayyee kan  nama gadisiisuu,”  maaloo naaf dirmadhaa, naaf qaqqabaa, na qabatee jira”,  jedhee iyyuu irraa warra fayyaa qabaniin, “calluma jedhaa “, jedhee ofii du’uuf  filachuun isaa akka jiraatti sodaan ajjeessee jiru agrsiisa. Warri isa wajjin jiran sodaa waan hin qabanneef isa iyyuu lubbuu olshuu danda’u turan. Inni garuu waan sodaaf aboomamee jiruuf  gargaarsa tokko utuu hin gaafatiinii fi utuu hin argatiin lubbuun isaa akka bilaashatti darbu godhe.


Injifannoon Qabsoon Bilisummaa  Saba Oromoo bara darbe gonfate keessa inni duraa sodaa moo’achuu dha.  Injifannoon kun kan argame qeerroo fi qarreen Oromoo murannoo guutuun harka duwwaa diina meeshaa waraanaa baraa amma funyaan isaa gahutti hidhatee jiru dura dhaabbachuudhaan dhiiga isaanii  akka lolaa gannaa dhangalaasudhaan. Biyyaa lafaa kana irratti bilisummaa tola argame hin beeku Sabni bilisummaa lolate hunduu wareegama qaallii baasee jira. Garbummaa jalaa umurii guutuu jiraachuu irra aduu bilisummaa guyyaa tokko arganii du’uun waan guddaa dha. Warri bilisummaa kaayyoo godhatee bilisummaaf wareegame lubbuun isaanii bara baraan bilisummaan jiraata. Seenaa qabsoo bilisummaa saba isaaniis dhiigan barreessanii waan darbanii sabni isaanii dhala dhalaan isaan yaadata hafa.

OROMO: General Tadesse Biru, a father of Oromo Nationalism. by Samirawit GirmaTadesse Birru (circa 1920 – March 19, 1975) was a Colonel General of the Ethiopian Imperial Army and an Oromo nationalist. Initially a strong proponent of Ethiopian unity, Tadesse eventually became an activist for the empowerment of the Oromo people in the 1960s. His advocacy turned into repeated attempts to overthrow the government through a coup and later through a military rebellion. He was eventually captured and executed by the Derg regime. He is considered to be the father of modern Oromo nationalism.

There are no shortcuts to freedom

March 20, 2017 | Rundassa Asheetee Hundee Irraa

Throughout my student years at the university, and for a considerable time thereafter, I blamed those in power for not giving us the freedom we deserve not fully understanding that everyone represents own interest.

For example, the Tigreans fought very hard and came to power and now they have what they wanted. The question is, should the Tigreans give away everything they worked for? Do the rest of us deserve to have something we never worked for?

We hear the Tigre rulers talking about“Democracy” but they don’t seem to understand that democracy means is to change the way we think and progress. But the question is, can progression possible without understanding others rights?

Ololli Dharaa fi Diinummaa ABO Irratti Aggaammate Oromoo Dadhabsiisuufi!

Gurraandhala 24, 2017 | Qixxeessaa Lammii Irraa
Waldhaansoon doohaa lolaati, Mammaaksi duudhaa dubbiiti, Jabbileen biifa kormaati, Gaggabni seensa du’aati.
Jechoota kana sababa malee miti kan dhimma itti bahe. Maaliif jedhamuun hin oolamu. Deebiin gabaabaadha. Namni of hin fakkaatne nama biraa fakkaachuu hin danda’u. Namni of hin qeeqne nama biraa qeequu hin danda’u. Haalli yeroo ammaa murna yartuun dhimma qabsoo sabaa irratti hundaawamee odeeffamu maal akka fakkaatu kan hin hordofin malee kan hordofee fi quba qabu akka gaaritti beeka.

Namootni qabsoo sabaa irratti namoota bara dheeraaf rakkatan ta’e jedhanii itti bobba’anii maqaa balleessan of fakkaataniiti malee nama biraa fakkaatanii waa jechuu akka hin dandeenye kan hubatan natti hin fakkaatne. Dhimma qabsoo irratti yaada fedhe kennachuu kan danda’u guyyaa tokkoofis yoo ta’e nama itti ifaajee beeku ta’uu qaba. Waldhaansoon namootni dhimma qabsoo hin beekne qabsaawotaan qabuu fedhan tolaaf osoo hin taane lola barbaadaniiti. Oromoon har’a nama waliin lolu hin beekne, kan obboleessa isaan ololuuf dheekkamu yoo jiraate doofaa diinaan ergame qofa.

Ginbot 7 and Dr. Berhanu Nega’s hostility toward Oromo cause

Feburary 25, 2017 | By Geresu Tufa

The naked hostility of Ginbot 7 and significant sections of the Amhara elite against the Oromo national liberation struggle came to the surface over the last month.

Their radio stations, television broadcasters, writers, paltalk rooms, bloggers, websites and social media pages opened a war of attrition on the Oromo Liberation Front, Oromo activists and the Oromo people at large. All in unison took the offensive on laughable grounds. The intensity was deafening; the repetition was monotonous; the relay was wide and the substance was empty.

As the saying goes, “old habits die hard”. Certainly, such malicious coverage was carried out in accordance with their old racist adage: “minim atamentu ye-Gallan goffere inkuan be-wejigira yisheshal be-weree”. Consumed within such racist obsession, they entertained their own illusion; celebrated a non-existent victory; propagated a non-convened congress; applauded an unfounded change of program. An article, titled “the Integrity of Public Writing” authored by Ephrem Madebo signifies the epitome of such hasty mania.

The torturous fields of Ethiopia’s rehabilitation centre

Feburary 25, 2017 | By Befeqadu Hailu
Befeqadu Hailu, a member of the Zone-9 blogging group was arrested for criticizing the State of Emergency Declaration, in an interview he gave to the Voice of America. In this note, he shares what he witnessed during his stay at Awash Sebat Military Training Centre, which was turned into a rehabilitation centre for people arrested during the State of Emergency.
Wakoma Tafa was planning to get married on Sunday 9 October 2016, when the police arrested him just three days before his wedding day in Alem Gena -a town 25kms west of Addis Ababa. On his would-be wedding day, the Police took Wakoma to Awash Sebat Federal Police Training Centre, turned into a ‘rehab centre’ (Tehadiso Maekel) as per the Ethiopia’s State of Emergency.
I met Wakoma after the Command Post (a special unit established to to enforce the state of emergency declaration measures) transferred me to Awash Sebat along with 242 other ‘suspects’ from Addis Ababa. Together, we were over 1000 people.
"The day we arrived at the center, we saw many youngsters in worn-out dirty shirts, walking barefoot in two lines. A fellow detainee related that it looked like a scene from the movie series ‘Roots’. ----- Befeqadu Hailu 

Raadiyoo Sagalee Walabummaa Oromiyaa (RSWO) - Gurraandhala 02, 2017 : [Kaabinootni OPDO Maqaa Haaromsa Jedhuun Olola Oofaa Jiraachuu]

             

Godina Arsii Aanaa Amiinya Magaalaa Addellee Keessatti Kaabinooti OPDO Ummata Dogoorsuu Yaalan Hin Milkoofne.

Gurraandhala 02, 2017 | Gabaasaa Qeerroo

Godina Arsii Aanaa Amiinyaa Magaalaa Addeellee keessatti OPDOn karaa kaabinoota isiitin hojiin dargaggootaf uumamee dargaggoota keessan warra hojii hin qabne dhuftanii akka galmeessitan jechuun gandaa gandarra deemtee uummata goyyomsaa akka jiran Qeerroon gabaasa. 

Akka Qeerroon gabaasetti Wayyaaneen dargaggoota maatin isaanii hin galmeessisin humna Qeerroo qindeessu jechuun adamsuu akka heddus dhagayameera. Asuma Godinuma kana Aanaa Heexosaa Magaalaa Abaadir keessatti basaasaa wayyaanee dargaggoota hiisisaa fi reebicha irraan geessisaa ture, hojjataa bulchiinsa magaalattii kan tureefi ammas itti jiru Muhaammad H/ Awwal jedhamu irratti uummanni naannichaa halkan kaleessaa miidhaa hamaan irra gayuun amma Hospitaala Asallaatti yaalamaa jiraachuu Qeerroon Aanichaa gabaasee jira.

Oromiyaan yoo walaboomte malee, furmaatni xumuraa Oromoof hin argamu

Amajjii 31, 2017 | Abdii Boruutiin
Namni mata-duree barreeffama kanaa argu, qabiyyee barruu kanaa dubbisuu yoo baatellee, dhaamsi isaa maal ta’uu akka danda’u ni hubata jehdeen yaada. Haa ta’u malee, maaliif barruu gabaabaa kana waanan dhiyeesseef, qabxiilee tokko tokko kaasee ibsuun barbaada. Gara qabiyyee barreeffama kiyyaa otuu hin seeni dura, mee waan dhiyoo kana Sabboontota Oromootiin dubbatamaa ture fi mooraa Habashootaa keessatti waca uume tokko tokkon kaasa.
“Itoophiyaan diigamtu malee, Oromoon nagaa hin argatu. Itoophiyaan Oromummaa hin fudhanne fi hin kabajne diigamuu qabdi. Itoophiyaan caccabuu qabdi malee diimookraata’uu hin dandeessu….” fi k.k.f.

Hearing Thursday: American Fights to Continue Case Against Ethiopian Spyware

January 31, 2017 | Electronic Frontier Foundation (EFF)
Foreign Governments Must Be Held Accountable for Wiretapping Americans in the U.S.
Washington, D.C. – On Thursday, February 2, at 9:30 am, the Electronic Frontier Foundation (EFF) and the law firms of Jones Day and Robins Kaplan will urge an appeals court to let an American continue his suit against the Ethiopian government for infecting his computer with custom spyware and monitoring his communications for weeks on end.
With the help of EFF and the Citizen Lab, the plaintiff in this case found Ethiopian government spyware on his personal computer in Maryland several years ago. Our investigation concluded that it was part of a systemic campaign by the Ethiopian government to spy on perceived opponents.

ONN: Liyyuu Police and its history – Is it another dimension of Agazi?

         

Qophii Qanqee show Amajii 22, 2017 Gaafi fi deebi Artist Elemo Ali waliin

         

RSWO – Amajji 22, 2017 – Oduu fi Qophilee Biroo

          

Diinota Qabsoo Keenyaa Addaan Baafnee Beekuun Murteessaadha

Amajjii 24, 2017 | Ibsaa Gaaddisaa Irraa
Qabsoo Qarayyoo Ilmaan Sabaatiin Jalqabamte Galiin Gahuuf Cufti Ilmaan Oromoo Bakkayyuu Kaanee Dirqama Oromummaa Keenya Bahachuun QBO Itichuuf, Diinota Qabsoo Keenyaa Addaan Baafnee Beekuun Murteessaadha.
Yeroo ammaa Sochiin Qabsoo Bilisummaa Oromoo guddatee sadarkaa Ol aanaa irra gahee jira. Ilmaan Oromoo addaatti ammoo Sabboontotni sabaa sadarkaa garaagaraa keessatti haala adda addaan qooda irraa fudhataas turan;fudhataas jiru.Waan ta’eefis Kanaan booda qabsoo kana wanni of booda deebisu tookkollee hin jiru.
Lukkeelee diinaa garaaf jiraatan ykn gantoota dantaa isaaniitiif jecha diina jala fiiganiin ala, yeroo ammaa irra guddeessi ummata Oromoo hiree isaa akka sabaatti ofii murteeffachuu kan hin feene hin jiru.
Jarreen garaaf bulan kunneen QBOn yoo gufate dantaa isaanii miti.

Gaaddisa Dhugaa Amajji 20, 2017

         

Wallee Qabsoo Harawa: Addisuu Karrayyuu – “Odeessaan Maal Odeessa?”

             

What is your citizenship? Oromian or Ethiopian?

January 19, 2017 | By Rundassa Asheetee Hundee

Since the Oromo heroic battle against he Tigre colonial rule erupted in 2014, we’ve got groups that run around to produce certain political document that they say will serve as a constitution of the new Ethiopia they are going to build.  But these men seem to forget about the Declaration of the Independence of Oromia to which countless Oromos gave their lives for.  While the Declaration of Independent Oromia idea constitutes a clear manifesto of CITIZENSHIP to Oromia, the document that these men are trying to produce demands certain rights for the Oromo people within empire Ethiopia.  But the question is, can empire Ethiopia  adequately entertain human freedom?
Do those who jump from one thing to the other based on every changing situation have the moral and belief essential to produce principled document?

Drought: Ethiopia Needs US$948 Million In 2017, UN-backed Appeal Launched

January 19, 2017 | GENEVA, (BERNAMA-NNN-UNNS)

On the heels of failed rains and a calamitous El Nino in Ethiopia, the country's Government has launched an appeal for US$948 million to urgently address food and non-food needs, while the United Nations agriculture agency warned that a new drought may put the East African nation's hard fought gains at risk.

The humanitarian response plan, launched by the Ethiopian Government and humanitarian partners, aims to help 5.6 million people mainly in the southern and eastern parts of the country, according to the UN Office for the Coordination of Humanitarian Affairs (OCHA).

SOUTH SUDAN IS NOT AFRAID OF ETHIOPIA: INFORMATION MINISTRY OFFICIAL WARNS!

January 19, 2016 | Nyamilepedia

South Sudanese officials have stepped up rhetoric against Ethiopia in what analyst see as a moment that is developing in the relations between the two countries with a government official at the ministry of information in Juba telling a reporter that his government was not afraid of Ethiopia.
Ethiopia has been looking at Kiir’s government in Juba with a second thought lately over South Sudan’s embracement of Egyptian government policy towards the Ethiopian Dam and the Nile water agreement.
An official who is a close aide to the information minister Michael Makuei has said the government of South Sudan was not afraid of Ethiopia and that the country had nothing to explain, adding that the country would press on with its strategic relations with Egypt.

Egyptian activists fight against Sisi's Ethiopia dam agreement

January 19, 2017 | Press TV

Agroup of Egyptian lawyers and political activists are preparing a lawsuit to challenge President Abdel Fatah al-Sisi’s preliminary agreement on Ethiopia’s Nile dam project.
The agreement which asserted Ethiopia’s right to build the Grand Ethiopian Renaissance Dam (GERD) has caused grave concern in Egypt over the prospect of the country’s water and electricity supply.
The deal was inked by Sisi, Ethiopian Prime Minister Hailemariam Desalegn and Sudanese President Omar al-Bashir in March 2015.
The group of lawyers and activists who seek to overturn Sisi’s decision argue that the agreement runs counter to the interests of Egypt.
The activists accuse the Ethiopian negotiators of taking advantage of the agreement and collecting international funding for the project.

Free Dr. Merera Gudina And All Political Prisoners In Ethiopia

January 01, 2017
Currently, the TPLF led regime in Ethiopia is undertaking a mass arrest of Oromos under their draconian law of state of emergency. Recently they jailed the last voice of the Oromo in Ethiopia, Dr Merera Gudina, leading to the imprisonment of almost all leadership of Oromo Federalist Congress (OFC). The allegation for his imprisonment was for giving testimony to the European Parliament about the current violation of human right in Ethiopia. Furthermore, the regime jailed one of Dr. Merera’s lawyers at Ambo prison. So, there is no single opposition political party in Ethiopia that represent the Oromo, a single largest ethnic group in the country.