JAARRAA ABBAA GADAA - (Walaloo)

Abdulkariim Ibraahim- Jaarraa Abbaa Gadaa
Duuti inni du’e nuttis tahu gadda
Kan inni habaqaale Oromoota hundaa
Hoggayyuu yaadannaa way sammuu nu badaa.


Tokkicha Oromoo goota kumaatamaa
Inni kaayyoon isaa arguu bilisummaa
Silaa duuti hin ooltuu namuu itti deemaa

Arra du’anillee hogguut yaadatama.

Gabrummaa cunqursaa didee diinaan lolee
Qabsoo jalqabaa gaafa isiin qoollee
Isaatu gad dhaabe qawween diinatti lolee
Garuu du’a Rabbiin addunyarraa gale.


Miidhaa saba isaaf garaansaa rora’ee
Qabsotti jalqaba kophaa lafaa ka’ee
Adawwii haleeluuf karaa dheeraa bu’ee
Qabsoo itti jirru isaat asiin ga’e.

Guddina keenyaaf akkaan carraaqanii
Ifa nu baasuudhaaf heddus miidhamanii
Tattaafateen hafne bakkaanis gahanii
Bu’aa meeqaantam arra nuuf dhiisanii
Xurree isaan baasan irra kan deemanii;
Rabbummaan jannataan haa qananiisuunii!

Jaarraa Abbaa Gadaa leenca haati deesse
Goota gootarraa kan saba isaa boonse
Meeqatam dammeeysuun if jala hiriirsee
Qabsoo jalqabaa isumaat daaddisee
Diinatti lolee dura kan lolchiise
Adawwii sabasaa meeqa girgireeyse.

Goota sodaa hin qabne kan sabaaf if kanne
Cunqursaa diinaatiif isa gad hin janne,
Hanga lubbuun jiruu isa hin hifanne,
Silaa du’uu hin qabu goonni hin mo’amne
Garuu humaa miti du’a Rabbiin dhabnee.

Isaat du’e malee ni jira seenaan isaa
Waan inni nuuf dhaaman hin bahu sammuu keessaa
Yaa Rabbi yaa Allah hunda ni dandeessaa
Nuuf naqi yaa goytaa jannata kee keessaa
Haalaan jajjabeessi warraa fi maatiisaa
Nutis nuuf kanni mee waan nu sabbarsiisaa.

_______________________________________________________________________________
Najiib Zannuun Irraa: marsimoonaa@hotmail.com

No comments:

Post a Comment