GABROOMSA DULLACHA; [Walaloo Abdii Baalee Oromiyaa Irraa]

Bitootessa 30, 2015 | Abdii Baalee Oromiyaa*
Akkam nagaa jirtuu, sanyiin sabboontotaa,
Baga nagaa jiraattan hundi Oromootaa,
Qeerroo fi Qeerrittiin maddi qabsaa'otaa,
Warri sammuu qaraa barsiisaa fi barataa,
Warri mataa diinaa caccabsee darbataa,
Qabsaa'onni dhugaa, maddi ilmaan goototaa,
Warri kaayyoo dhugaaf garaan isaa gubataa,
Jabaadhaa, waa hundaan seenaan nu gaafataa,
Galata galchaafii rabbii hundaa horataa! (*2) 

Basaasaan Wayyanee Harargee Lixaa fi Bahaa keesati ummata Oromoo ajjesisaa fi mana hidhaatti guuraa fi gursiisaa turee nama hin beekkamneen ajjeefame

Bitootessa 30, 2015
Tika (basaastu) security mootummaa tahuudhaan yerroo dheeraaf kan Harargee Lixaa fi Bahaa keeysatti hojjachaa turee fi ummata Oromoo kan ajjesisaa fi mana hidhaatti guuraa fi gursiisaa ture Basaastichi Kadiir Yusuuf je'amu nama hin beekkamneen ajjeefame reefki isaa cirracha Dirree Dhawaa keessatti darbamee kan arkamee tahuun gabaafame.
Namichi Kadiir Yusuuf je'amu.kuni leenji basaasummaa ganna 6f biyya Israa'elitti kan leenji'e yammuu tahu maqaa adda addaa kan qabu fi kan yaamamuu dha. Itti gaafatanaa tika Harargee Lixaa fi Bahaa tahuudhaan kan hojjataa tureedhaa.
Dhiiga ilmaan Oromoo kan xuuxee fi kan xuuchise basaastichi kun reefki isaa yeroo ammaantanaatti hospitaala Poolisi Harargee Bahaatti akka arkamu gabaasni achi nu gehe addeeyse jira.

TPLF Deggeruun “Warqee” OLF Deggeruun “Dhiphoo” Maaliif Jechisiisa?

Bitootessa 29, 2015 | Malkaa Caffee Irraa*
Dhaadannoo ABO Faana Hiriiree Kan Jiru Eenyu? Saba Oromoo ti.Kun Maal Irraa Kan Madde? Ilaalcha Dhiphummaa Ummatichaa Irraahi.”
Abbaay Tsahaayyee (Gorsaa Muummicha Ministeeraa Itoophiyaa)
Ummata dhiisii dachii dhuunfadhu, lamaanuu dhabda. Dachii dhiisii Ummata qabadhu, Lachuu qabaatta/argatta.” jedha yaadni tarsiimoo qabsaawota Chaayinaa tokko. Bu’uuressitootnii fi hoogganootni TPLF (Tigray People Liberation Front) miidhaa mootummoota Itoophiyaatiin (Dargii fi warra isa dura turan) Ummata Tigiraay irra gahaa ture hambisuuf oggaa qabsoo jalqaban Ummatni Tigiraay Kaayyoon TPLF waan isa amansiiseef jecha jaalalaa fi deggersa guutuu kenneefii isaan faana hiriire. Deggersa cimaa Ummata Tigiraay irraa argataniinis (haalli mijjataa fi deggersi gara biraa irraa argatanis haa jiraatu malee) bakka har’a jiran kana dhaqqaban. Ummatni Tigiraay TPLF faana hiriiree qabsoo gaggeessee fi wareegama baaseen bu’aa/faayidaa gama polotikaa, dinagdee fi hawaasummaa hedduu argatetti dabalee jajjabeessaa fi faaruu afaanii kan miira qor-qalbii isaa gammachiistu “Ummata Warqee/Meeta” (ወርቅ ሕዝብ) jecha jettu badhaafameera. Jecha faaruu kana Ummata Tigiraayiin kan badhaasan gaafa lubbuudhaan jiran (Bakka jiranitti gatiima hojii isaanii haa kennuuf) Obbo Mallas Zeenaawwii turan.

Kenyans in fear as Ethiopian troops invade villages

March 29, 2015 | Standard Digital News | By LIBAN GOLICHA

Residents of Sololo are living in fear after heavily armed Ethiopian forces crossed border to hunt down members of the outlawed Oromo Liberation Front (OLF).
Since Tuesday, the forces have been combing the area and already, there are claims locals have been roughed up.
Residents of Waye-Goda, Anona and Damballafachana (DF) are said to have suffered the wrath of the Ethiopians who allegedly beat them up and confiscated their phones.
Sololo Deputy County Commissioner Raphael Muiruri told The Standard that more than 300 Ethiopia soldiers have reportedly crossed over into the district. “They (soldiers) were reported in Anona, DF and Waye-Goda. Reports suggest that the foreign security forces are hunting OLF,” he said.

Rakkinni ummata Oromoo, Mootummaa Walaba Oromiyaa ijaaruudhaan furmaata argata malee, umurii cunqursaa fi saamichaa Oromoo irratti dheereffatuuf filannoo dharaa Wayyaaneen geggeessituun miti

Bitootessa 27, 2015 | Saartuu Magarsaa Irraa

Sirna dimookraasii jechuun, sirna mootummaan ummataa, ummataan, ummataaf ittiin ijaaramu jechuu dha. Sirni dimookraasii kun, mootummaa ummataa, ummataan ijaaramee ummataaf hojjetu argamsiisuu kan danda’u, mirgi yaada ofii bilisa ta’anii ibsachuu, mirgi bilisa ta’anii socho’anii ummata dammaqsuu, mirgi ijaaramuu fi ijaaruu, mirgi siyaasaa kan dhaaba siyaasaa fedhan deggeruu fi mormuu, mirgi siyaasaa kan filuu fi filamuu, mirgi hiriira nagaa bahuun imaammata mootummaa ykn dhaaba siyaasaa  deggeruu ykn mormuu, mirgi sabquunnamtiitti walqixa dhimma bahuu, mirgi seeraan tikfamuu fi kkf yoo kabajame fi hojii irra oolfamee dha.

Maal haa baasuuf dhama raasuu?

Bitootessa 27, 2015 | Abdii Boruu Irraa

Akkuma beekamu MQBO keessatti tasgabbiin dhibuun ilmaan oromoo hedduu yaachisaa turuun isaa hundafuu ifaa dha. Kun ammoo namootuma amma ofii salphatanii Oromoo salphisaa jiran  irraa ti. Gaaffii akkamitti, maal godhanii eessatti jettu sana ammaaf seenaaf dhiisutu gaarii dha. Gochaan Habashotaa kun barumsa nuuf haa tahu jechuuf ,ilmaan namaa ti ni yadna waan taheef kan darbes yaadannee, kan tahaa jirus ilaallee, kan fuula duraas xiinxaluun waan nu rakkisu natti hin fakkatu. Kanaaf waanni kun akka tahu durumaanuu dubbachaa waan turreef amma nu dinquu fi diina dhiifnee wal irraa wacuun fulmaata natti hin fakkatu. Garuu gochaan diinaa inni ammaa kun jarmiyoota Orommoo alaa keessa jiraniif ergaa jabaa ykn dhaamsa guddaa dha.

IGNORE LENCHO LATA’S COMPROMISE IDEA AT YOUR OWN PERIL

March 26, 2015 | Written by Olaanaa Abbaaxiiqii* | OPride

I read Lencho Lata’s recent op-ed, “Electoral Absolutism in Ethiopia,” with great interest. Ethiopia is approaching a political dead end and there is no better alternative to seeking compromise and a third way.
The absolutist idea of the Ethiopian elitist that Lencho so aptly described and the severe political and ethnic polarization that currently exists will eventually end all of us in mutual annihilation and self-destruction. Far from being a panacea, as Lencho noted, elections may in fact aggravate these acute divisions.

Galmi Aadaa Oromiyaa Finfinneetti ijaarame eebbifame

Bitootessa 25, 2015 | OroMedia
Galmi Aadaa Oromiyaa Magaalaa Finfinneetti baasii Birrii miliyoona 200 caaluun jaarame kun olola sirna OPDOf oolaa jira jedhamee qeeqameera.

Who owns the Nile? It’s more complicated than you think

March 25, 2015 | Aljazeera

Egypt, Ethiopia and Sudan this week agreed to share the water of the Nile. But why was there discord in the first place?

"Tufii Wayyanen Oromoo irrati qabdu bakka tokkoti dhaabbachuu qaba."- Ibsa Gummi Paarlamaa Oromoo

Bitootessa 24, 2015 | Ibsa Gummi Paarlamaa Oromoo

Wayyanen ODF ykn Obbo Leencoo lata xiqeesu yaaluun ishee Tufii uumataa Oromoof qabdu argisisi. Tufii fi jibinsi wayyanen Oromoo irrati qabduu sababa 100 ol dhiyeesun ragga ba’uu ni danda’ama.

"Negotiated Surrender" : ODF's Fundamentally Flawed Approach to Conducting Oromo Struggle

March 24, 2015 | Oromo Press

A political group can follow a method of struggle that it deems can help accomplish its goals or political program, but that method can be fundamentally flawed when the context of the struggle and power relations (asymmetry) between groups are overlooked, misunderstood or misapplied for any reason. When this happens, individual leaders can take a struggle in radically impossible direction compromising the well-being, security and existence of a nation. 

Oromoon karaa nagaatiin qabsaayee bilisummaa argachuu hin danda’u

Bitootessa 24, 2015 | Gadaa.com | Abdii Boruutiin*

Mirga namummaa kabajjiisuufis ta’ee bilisummaa dhaban deebisanii argachuuf qabsoon karaa nagaatiin godhamu filannoo (option) gaarii akka ta’u kun dhugaa waliigalaa ti. Haa ta’u malee, biyya akka impaayara Itoophiyaa, kan dhiiga fi lafee ilmaan namaatiin ijaaramtee; mana hidhaa sabootaa taate; kan lubbuun ilmaan namaa bilaashumatti keessatti galaafatmee hafu kana keessatti, filannoon akkanaa hojjetee hin beeku; hojjechuus hin danda’u. Dhiigni ilma namaa otuu hin dhagalayin; lafeen namaa otuu hin caccabin; lubbuun lammiilee otuu hi galaafatamin karaa nagaatiin jijjiiramni impaayara sana keessatti mul’ate takkallee akka hin jirre seenaatu ragaa ta’a. Waayeen kun aadaadhuma biyyattii sanaa ta’ee jira jechuun ni danda’ama. Maarree, dhugaan lafarra jiru, kan abbaa fedheeyyuu jalaa dhokachuu hin dandeenya kana ta’ee otuu jiruu; seenaa dabrerraa barachuun dadhabamee ykn dagatamee, maaliif waan hin milkoofnerratti dandeettiin, beekumsi, qabeenyi, humni fi kana birallee dabree lubbuun namaa asirratti galaafatama?

ETHIOPIA BOOTS OUT "VISITING" ODF DELEGATION

March 22, 2015 | OPride

A senior delegation of the Oromo Democratic Front (ODF) led by veteran Oromo leader, Lencho Lata, had been told to leave Ethiopia days after returning home to pursue peaceful struggle, the group said in a statement on Sunday.

Regrettably, despite verbal overtures, no face-to-face talks could be held. Hence, our delegates had to return prematurely to Europe on the 22nd of March 2015,” the statement said. “This incident does not mark the end of the road but rather only the start of our efforts to ground our organization among our people in our country.”

Oromo political prisoners Bekele Gerba and Olbana Lelisa to be released within the next few weeks – credible, but unconfirmed, sources say

March 23, 2015 | Gadaa.com

Credible, but unconfirmed, sources say that Oromo political prisoners Ob. Bekele Gerba & Ob. Olbana  Lelisa will likely be released within the next two weeks or so.
Detained since Aug 27, 2011, after meeting an Amnesty International delegation, then charged under the country’s sweeping anti-terrorism law, Ob. Bekele Gerba and Ob. Olbana Lelisa were each sentenced to 8 years initially, and the term was then reduced to 3 years and 7 months after an appeal to the Supreme Court. They were supposed to be released under probation last year (January 2014), but they were kept in prison so far for unexplained bureaucratic reasons.

ODFn Ari’un Wayyaanee ABO Jabeessuufi Haaromisuufi Carraa Haaraya Uuma

Bitootessa 23, 2015 | Amin Jundi Irraa

Akkumma sab-qunnamitiilee adda addaa irraa dhagayaa jirrutti obboleeyyan keenya dhaaba haaraya ODF jedhu moggaafatanii qabsoo karaa nagayaa ummata keenya keessatti deebinee geggeesina jedhanii tattaaffii waggaa lamaafi godhan tuffii wayyaaneetiin haala qaanyessan milkaayuu dhabuun qabsaawota hundaafii qaanyii jedheen yaada. Gama birootiin ammo wayyaaneen eenyummaa isii dirretti agrsiisuun jibbaa qabsaawota Oromoo fii tuffii ummata Oromootiifi qabdu agarsiisuun isii carraa haaraya moora qabsaawota Oromoo tokkumsuufi nuuf uumuu nidanda’a.

The Statue of Bakhar Waaree Rises at Calanqoo; Bakhar Waaree, Commander of the Raba Dori (Oromo Politico-Military Organ) During Menelik’s Invasion of Eastern Oromia

March 22, 2015 | Gadaa.com

‹‹ወጣቱ ትውልድ ፖለቲካውን መነገጃ እንዳያደርገው ሥጋት አለኝ››------ ዶ/ር መረራ ጉዲና፣ የመድረክ ምክትል ሊቀመንበርና የውጭ ጉዳይ ኃላፊ

March 22, 2015 | Ethiopian Reporter
ዶ/ር መረራ ጉዲና የመድረክ ምክትል ሊቀመንበርና የውጭ ጉዳይ ኃላፊ ናቸው፡፡ ከመድረክ አራት አባል ድርጅቶች መካከል አንዱ የሆነው የኦሮሞ ፌዴራሊስት ኮንግረስ (ኦፌኮ) ሊቀመንበርም ናቸው፡፡
ዶ/ር መረራ በፖለቲካ ሳይንስ ባለሙያነታቸው በተለያዩ ርዕሰ ጉዳዮች በርካታ የምርምር ሥራዎችን በአገር ውስጥና በዓለም አቀፍ ጆርናሎች ላይ አሳትመዋል፡፡ ከሁለት ዓመት በፊት ‹‹የኢትዮጵያ ፖለቲካ ምስቅልቅል ጉዞና የሕይወቴ ትዝታዎች-ከኢትዮጵያ ተማሪዎች ንቅናቄ እስከ ኢሕአዴግ›› በሚል ርዕስ በአማርኛ ቋንቋ መጽሐፍ አሳትመዋል፡፡ ከዚህ በፊት የሦስተኛ ዲግሪ (PhD) ማሟያ ጽሑፋቸው ‹‹Ethiopia-Competing Ethnic Nationalisms and the Quest for Democracy, 1960-2000›› በሚል የታተመ ሲሆን፣ ይህንኑ መጠነኛ ማሻሻያ አድርገውበት ‹‹Ethiopia-From Autocracy to Reveolutionary Democracy 1960s - 2011›› በሚል ርዕስ ለአንባቢያን አቅርበውታል፡፡ በፖለቲካ ፓርቲዎች ክርክር፣ በፓርላማ ቆይታቸው (ከ1998-2002 ዓ.ም.) እና ከጋዜጠኞች ጋር በሚያደርጓቸው ቃለ ምልልሶች ቀልድና ጨዋታ ጣል እያደረጉ በማዝናናት የሚታወቁት ዶ/ር መረራ፣ ከ28 ዓመታት በላይ ካስተማሩበት የአዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ የፖለቲካ ሳይንስና ዓለም አቀፍ ግንኙነት የትምህርት ክፍል ጋር ለመለያየት የተቃረቡ ይመስላል፡፡ ሰለሞን ጎሹ በግል ሕይወታቸውና መድረክ ባለፈው ሳምንት ይፋ ባደረገው ማኒፌስቶ ዙርያ ዶ/ር መረራን አነጋግሯቸዋል፡፡

ODF Statement on the Recent Visit of its delegation to Addis Ababa

March 22, 2015 | Oromo Democratic Front (ODF)

A senior delegation of the Oromo Democratic Front (ODF) was dispatched to Finefinne (Addis Ababa) on March 18, 20015 to kick-start stalled peace talks with the Ethiopian government. Regrettably, despite verbal overtures, no face-to-face talks could be held. Hence, our delegates had to return prematurely to Europe on the 22nd of March 2015. After two years of relentless efforts to engage the Ethiopian government from outside, the ODF took the unilateral action of sending a high-level delegation led by its President, Mr. Leenco Lata. The delegation arrived in Addis on 19 March 2015.
The Oromo Democratic Front (ODF) decided from its inception to pursue the path of peaceful political struggle to defend the rights of the Oromo people and secure freedom, democracy, and prosperity for all peoples in Ethiopia. Accordingly, basing itself in the country and establishing itself among its constituents at home, and registering and legalizing it as a political party able to play its part in the country’s democratization has been and continues to be ODF’s highest priority. To this principled end, we have been trying to engage all political actors in Ethiopia including the ruling party and the government. But, despite out best efforts, negotiations with the government to resolve outstanding issues and facilitate our re-entry into the political process could not commence in earnest.

The origin of ethnic politics in Ethiopia

March 21, 2015 | By Leenco Lataa

Controversy has been dogging the policy of structuring Ethiopia as a multinational federation ever since it was publicly aired almost twenty-five years ago.
There are those who vociferously and persistently condemn the Ethiopian Peoples’ Revolutionary Democratic Front (EPRDF) leaders for introducing the politicization of ethnicity by embracing this policy. On the other hand, there are those who likewise consistently commend EPRDF leaders for the same reason. However, putting the adoption of this policy in an historical perspective would prove that both stands are wrong.

Oromo Activist and Political Analyst Jawar Mohammed on some controversial stands of Oromo Democratic Front (ODF)

         

Sabboonatichi Umar Suleyman Gaafii qaba: "Meeti Jamaal Roobalee, Meeti Nadhii Gammadaa, ...."

         

Is violent change inevitable in Ethiopia?

March 20, 2015 | Redress Online | By Graham Peebles

As the Ethiopian government intensifies its violent suppression of the populace in the lead up to the illusion of national elections in May, there are many within the country and in the diaspora who believe a popular armed uprising is the only way to bring about change in the country.

The truth about Ethiopia’s dams

March 20, 2015 | Al-Ahram Weekly | By Nader Noureddin*

Since President Abdel-Fattah Al-Sisi met with the Ethiopian prime minister in the Equatorial Guinean capital of Malabo in June 2014, nothing has budged. It was there that the two leaders, attending the opening ceremonies of the African Union Summit, agreed to resume talks over the question of the Ethiopian Grand Renaissance Dam.

No progress has been made, even in confidence-building measures, despite the initiatives undertaken by Egypt in this regard and the many visits to Ethiopia by Egyptian officials.

SPLM-IO accuses S. Sudan gov’t of backing Ethiopian rebels

March 18, 2015 | Sudan Tribune

(KAMPALA) – Officials of the opposition faction of the Sudan Peoples’ Liberation Movement (SPLM-IO) led by former vice-president, Riek Machar, have accused president Salva Kiir’s government of backing new Ethiopian rebels against Addis Ababa.

Ibsaa Nagawoo jiili Adda Dimokraatawaa Oromoo (ADO) Obbo Leencoo Lataatiin hoogganamu Finfinneetti deebi'uu ilaalchisee

Bitootessa 19, 2015 | Face Book Ibsaa Nagawoo Irraa

"Namootni yertuun abdii ilaalchaa kutatan harka kennatannii biyyatti galan " qabsoo ala irraa biyyatti galchina" jedhannii yammuu dubbatan qaana'u dhabu isaanniitu na raajeessa. Ummatni Oromoo kan biyya keessatti faashistoota waliin wal hudhee jiru maal godhaa jiraa? Qabsaawaa hin jiruu dhaa? Gootowwan Barattootnii fi qeerroon Oromoo qabsaawaa hin jiran jechuuf adeema moo, dhiigni Barattoota Oromoo kan Amboo, Baalee, Harargee, Jimmaa fi kkf keessatti dhangala'e qabsoo "biyya alaa turteef turree? Qabsaawootni Oromoo gara 80, 000 ol mana hidhaa kan jiran qabsoo biyya keessatti osoo gaggeesannu ta'uun hafee, akka ummatni biyya keessa jiruu fi ture qabsoo ala ta'ee qabsoonis warra qabsicha dadhabsiisee humna WBO faccaasee maati isaa fudhatee alatti gadii ori'ee waliin qabsoon baqatee, amma ammoo jarrumaan gaaga'ama uummata Oromoo irra gahee Kanaaf herreega siyaasaa fi waraanaa gara kufaatiin Oromoo gahee hojjatan kadhaan yeroo faashistoota TPLF ti galan qabsoo ala irraa biyyatti galchina jedhannii dubbachuun tufii barattootaa fi ummata Oromoo kan biyya keessatti qabsaawaa jiranniif qaban agarsiisuu bira darbe "qabsoo" jechuun nuhi yeroo nuutti ala baane qabsoon ala baati, yeroo nuuti akka ta'eetu " biyyatti gale qabsoonis nu waliin galti yaada jedhu tilmaamaa jiran kun siyaasaa torttoraa Yeroon isaa itti darbee fi dogoggora daangaa hin qabne jedheen amana.

Godina Lixa Shaggar Aanaa Xiquur Incinniitti fi Godina Wallaggaa Anaa Ebantuutti Barattootni Oromoo Manneen Barnootaa Sadarkaa 2ffaa FDG Itti Fufuu Qeerroon Gabaase.

Bitootessa 19, 2015 | Gabaasa Qeerroo

Godina Shaggar aanaa Xiiqur Incinniitti Bitootessaa 18,2015 Goototni barattootni Oromoo mana barumsaa Dirree Incinnii sadarkaa 2ffaa fi Uummatni walitti dhufuun FDG haalaan qindaa’a ta’ee dhoosuun waraana wayyaanee waliin wal dura dhaabbatan. Mootummaan wayyaanee yeroo dhiyoo baatii tokko keessatti bosona Oromiyaa keessa jiruu fi warashaalee qabeenyaa guddaa qabatee jiruu ibiddaan barbadeessa kan jiru yoo ta’uu, Godina Lixa Shaggar Aanaa Xiiquur Incinniitti kan argamuu bosonnii guddaan ‘’Bosona Roggee ‘’jedhamuun kan beekamuu aanaa Xiquur Incinnii keessatti kan argamuu harka mootummaa wayyaaneetiin ibiddii itti qabsiifamee barbada’aa jiraachuun walqabatee Qonaan bultootni fi barattootni Manneen barnoota sadarkaa 2ffaa Dirree Incinnii sadarkaa 2ffaa fi qopha’inaa fi manneen barnootaa sarakaa 1ffaa walitti dhufuun hiriirrii mormii guddaan Aanaa Xuqur Incinnii keessatti gaggeeffame.

Activist Geresu Tufa on the Arrival of Oromoo Democratic Front (ODF) in Finfinne

March 19, 2015

As we have learned from different media outlet, ODF entourage led by Obbo Leenco Leta have flow to Shaggar. If my source is accurate they in Shagar as I am writing this short comment. The news has triggered a lot of ado among Oromo and Ethiopian activists at home and in Diaspora. Given Obbo Leencho’s role as dominant figure in OLF and longstanding controversies about his different political moves, it was not difficult to expect such kind of fuss. There are some optimists who are expecting/ hoping for some kind of Black Swan (miraculous ending) as outcome of the move while at the same time their/his detractors are asserting that this is a realized “conspiracy theory" which they have been prophesying for so long and its result would have an apocalyptic impact on Oromo struggle for freedom and justice.

Shira Lukkeelee fi Gooftoota isaani

Bitootessa 18, 2015 | Galmee Dhugaa Irraa | Source: Ayyaantuu.com
opdo_members

Yeroo dabre bobbaa ergamtoonni Wayyaanee biyyoota adda addaa keessatti maqaa Cidha Daispora gaggeesuu laalchisee fi maqaa adda addaan Oromoota biyya alagaa/alaa keessa qubatan sobuuf gageessaa turan irratti mataduree kanaan waa jachuu fi itti fufaaniis dhimma kana hordofee saaxiluu irratti akkan waa jadhu dhaamuun kiyya ni yaadatama.

Integrated Master Plan or Intended Marginalization Plan against Oromos?

March 18, 2015 | By Alemu Hurissa*
“My task which I am trying to achieve is, by the power of the written word, to make you hear, to make you feel – it is, above all, to make you see. That – and no more, and it is everything.” Joseph Conrad
We have been told many times over by the Tigrayan People’s Liberation Front (TPLF) about development in Ethiopia without understanding its meaning and significant impacts on democracy, economy, and social and human rights. As we know, there are many different definitions of development, understanding the term “development” is crucial since it has changed throughout history. The easiest way to define development, in our case, is to describe it in terms of the improvement of the life of the society – which is not happening as TPLF, Inc., wants us to believe. Development is not just only about economic growth, but about the elevation of the living standards of the whole society, and it should aim to create economic, social and political improvements so that all people can live dignified lives. It is good to have development for poverty alleviation, without excluding other social aspects – such as human rights, good governance and treatments of citizens fairly and equally without favouring one group or any group over the other for any reason.

The Crumbling Palace of Abbaa Jifaar; Oromia’s Historic Heritage Under Attack: the TPLF-led Ethiopian Govt Stalling Plan to Restore the Abbaa Jifaar Palace

Bitootessa 18, 2015 | Gadaa.com

These days, TPLF is busy trying to deceive the public that its satellite organization in Oromia has been a caretaker of Oromo’s historic, cultural and environmental heritages in Oromia. The truth is TPLF has been the #1 enemy of Oromia’s historic, cultural and environmental heritages over the last few decades: more damages have been launched on Oromo’s heritages in the last twenty years than ever before – such as, the crumbling palace of Abbaa Jifaar; the banning of the Oromo indigenous religion – Waaqeffannaa; the burning forests of Chilalo, Bale, Cuqqaalaa and others; the banning of Oromo horse-riding competitions (Oromo equestrian races); the banning of the Macha-Tulama Association; the banning of the Irreecha at Mount Cuqqaalaa; the banning and elimination of Oromo music stores — these are just some of the overt and covert attacks on Oromo heritages over the last twenty years under the TPLF regime. TPLF is the #1 enemy of Oromia’s historic, cultural and environmental heritages, not the caretaker as it’s trying to vuvuzela today for the election.

Ayyaanni Irreechaa Arfaasaa Tulluu Cuqaalaa irratti akka hin kabajamne Dhorkame

Bitootessa 17, 2015 | Oromedia.net

Ayyaanni Irreechaa Tulluu Zuqaalaa irratti akka hin kabajamne dhorkame.
Gabaasaan keenya Bishooftuu irraa akka ibsetti, ayyaana Irreecha Arfaasaa kabajuuf hojiin gaggeeffamaa ture ajaja mootummaatiin akka dhaabbatu taée jira.
Irreechaa Arfaasaa (FILE)
Odeessi kun dabalee akka ibsetti, duraan Ayyaana kana kabajuuf Waajjirri Aadaa fi Tuurizimii Oromiyaa sagantaa baafatee ture.
Garuu, dhiibbaa fi duula garee aadaa Oromoo hin jaalanne irraa dhiyaateen dhimmi kun akka dhaabbatuu fi ugguramu godhamee jira.

An Amusing Historical picture Captured 112 years ago showing Irreechaa celebration at Lake Hora, Bishoftu town of Oromia

Bitootessa 17, 2015 | Source: Face Book page of Known Oromo Journalist Dhabasa Wakjira


This historical Irreechaa celebration was captured 112 years ago- 1903 at Lake Hora, Bishoftu town. Irreechaa is one of the indigenous Oromo culture by which Oromos are getting together to thank their Creator called Waaqaa or God for the reason that He helped them to turn a year. For a reason that God or Waaqaa transferred them from the rainy and difficult season to a shiny and enjoyable season Oromos are getting together and give their thanks for the Great Lord I .e. Waaqaa or God. It was then banned and the banning era was ended with the fall down of Mengistu’s regime in 1991.

Sochii Fi Warraaqsa FDG Guutuu Oromiyaa Keessatti Deemaa Jiru Dhaamsuuf Karoora Mootummaan Wayyaanee Ergamtuu Isaa, OPDOf Baase

Bitootessa 17, 2015 | Madda Oduu SBO

Sirna gabrummaa Impaayerattii keessatti diriirseen Ummatoota biyyattii keessaa addatti ammoo akka diina innikkaatti kan lakkaaye Ummata Oromoo cunqursaa suukaneessaaf kan affeere mootummaan wayyaanee TPLF, sochii ummanni kun mirga isaa kabajchiifatuuf taasisaa jiru dhaamsuuf tarkaanfii farrummaa fi shira cubbamaa xaxuun aadaa-amala isaa tahuu waggoonni kurna lamaan dabran ni mirkaneessu. Kanaafis garaaf-bultoota maqaa ummata Oromootiin dhaaba kan jedhuun walitti sassaabee of jalatti bixxillatee, OPDO akka meeshaatti itti fayyadamuu itti fufeera.

Walaloo Jaal Ibsaa Guutama Irraa

         

Ethiopia denies Temesghen Desalegn access to medical care in jail

March 16, 2015 | Committee To Protect Journalists (CPJ)

Authorities in Ethiopia have denied medical attention to Ethiopian journalist Temesghen Desalegn, who has been imprisoned since October, according to sources close to the journalist.
Temesghen Desalegn, owner of the now defunct news magazine  Feteh (Justice), is serving a three-yearterm in Ziway Prison, outside Addis Ababa, on charges of defamation, incitement, and false publication in connection with a series of opinion pieces he wrote inFeteh in 2012, according to news reports and a translation of the charge sheet that CPJ reviewed.

ከኣቶ ያሬድ ጥበቡ ኦሮምያን ለሁለት የመግመስ ነፍጠኛዊ ‘ጥበብ’ በስተጀርባ

March 16, 2015 |ቦሩ በራቃ*

ስማቸው የተጠቀሰው ኣዛውንት ደርግን ለመጣል በተደረገው ትግል ውስጥ በወጣትነታቸው የተካፈሉ ናቸው። ሁዋላ ላይ ግን ከተሰለፉበት ሃይል ተለይተው ጉዋዶቻቸው ቱባ ቱባ ባለስልጣናት ሲሆኑ እርሳቸው ስደት ላይ መሆናቸውን የግል ድረገጻቸው ላይ ይነግሩናል። ኣቶ ያሬድ ጥበቡን ለማስተዋወቅ ጊዜዪን የማባከን ግዴታ የለብኝም። ባጭሩ ግለሰቡ ቀደም ሲል ወያኔ ዛሬ ደግሞ ኣደገኛ ኒዮ-ነፍጠኛ መሆናቸውን በየመጣጥፎቻቸው ሁሉ የሚያንፀባርቁት ኣስተሳሰባቸው እየነገረን ነው። የሚገርመው ደግሞ ኣልፎ ኣልፎ የኦሮሞ ፖለቲከኞችን ሲያገኙ እኔኮ እገሌ የሚባለው የኦሮሞ ዘር ነኝ እያሉ ማወናበድም ይታይባቸዋል። ለነገሩ በዛሬው ዘመን የምናያቸው የነፍጠኛው ስርእት ኣቀንቃኞች ወጣት ኣዛውንት ሳይለይ ኣንድ የሚያደርጋቸው ነገር ቢኖር ይሄው የተነቃበት ስልታቸው ነው። ኦሮሞን ለማታለል ሲከጅሉ ‘እኔምኮ በኣባቴ ወይም በእናቴ ኦሮሞ ነኝ’ ኣይነት ኣሰልቺ ፈሊጥ ተያይዘዋል።

Must Listen New Music from Zawudu Silashi: Timely message with amusing voice

       

"ሳቃቹ?! ተቀባብላቹ አሽካካቹ?!" — ግጥም በጀግናዋ የኦሮሞ ወጣት ከኦሮሚያ

         

Wallee Haaraa Sabboonticha Artist Bashannanaa Haayiluun – Bitootessa 13, 2015

       

OROMUMMAA dhugaa; [Walaloo Abdii Baalee Oromiyaa-ABO Irraa]

Bitootessa 14, 2015 | Abdii Baalee Oromiyaa-ABO Irraa

Akkam nagaa jirtuu, yaa ilmaan Oromiyaa,
Yaa qomoo Oromoo, obboleewwan kiyyaa,
Baga har'a geettan, hundi keessan fayyaa,
Yaadni koo isin biraa, yoo jiraadhes bayyaa,
Galata Rabbii guddaa, anilleen nagayaa!!!!!!!!!

ቄሮ የኦሮሞ ወጣቶች ለነፃነት ንቅናቄ ድምፅ: የሳምንቱ ዜና;- March 13, 2015

             

Barattooti Oromoo Mooraalee Yuuniversitii Adda Addaa Guyyaa Har’aa FDG Itti Fufan.

Bitootessa 14, 2015 | Gabaasa Qeerroo

Mooraalee barnootaa Yuuniversitii Oromiyaa keessattu guyyaa har’aa gaaffiin adda addaa ka’ee akka jiru odeessi Qeerroo yuuniversitiilee irraa nu gahaa jira. wal duraa duubaan odeessa Qeerroo nugahee jiru irraa:
  1. Wallaggaa Yuuniversitii
Halkan edaa Bitootessa 13,2015 naannoo sa’a 6:00 irratti barattootni sabboontotni Oromoo gufuu qabsoo Oromoo kan tahan, ilmaan Oromoo irratti yerood heeraa ajjechaa kan raawwatan “ Gantuu, Hattuu, Saamtuu, Maxxantuu fi Basaastuu kan tahan, dhiiga ilmaan Oromoo kan xuuxaa jiran bakka jiranitti jireenya isaanii balleessuudhaaf tarkaanfii jabaa isaan irratti fudhachuu qabna” kan jedhu barruun mooraa yuuniversitii Wallaggaa keessatti sabboontota barattoota oromootiin maxxanfamee kan bule yoo tahu list barattoota hojii hamaa kana irratti bobbahanii sabboontota barattoota Oromoo mooraa kanaan tarkaanfiin irratti fudhatamuuf akeekame nama 23 waliin maqaa isaanii guutummaa waliin kan maxxanfamee bulee fi battaluma sanatti caasaa mootummaa mooraa sanatti argamaniin waraqaan maxxanfame kun kan buqqa’e tahuu gabaasni Qeerroo nu gahe addeessa.

MUST WATCH: OMN: QOPHII ADDAA (SIRKANNAAN AHMAD) BITOOTESSA- 11, 2015

Aster Gannoo, Dubartii Oromoo Ganna Dhibbaan Duratti Afaan Oromoo Guddisuuf Hujii Jalqabde

Bitootessa 12, 2015 | VOA Afaan Oromoo

Aster Gannoo, dubartii Oromoo bara 1894 keessa
 afaan Oromootin kitaaba barreessite
WASHINGTON, DC:--- Akkuma aadaattuu ilmee dubraa waan hedduun faarsan. “Jabeenna dhiiraa wa lama gaafatan: Hadhaa jabdu moo niiti jabduu qaba?” “Dhiirsa jabaa duuba niitii jabduutti jira.”

“Guchii gugurraalee tana guchii bobooratti dhale, boboorran yaatee barbaaddu laafaa yaayyaatti (dubartii) dhale fa,”jedhaii jabeenna dubartii faarsan.

Aster Gannoo nama bara jabaa keessatti afaan Oromoo barreessuu fi barsiisuu jalqabe.

Barruuleen Warraaqsaa Magaalaa Adaamaa fi Gandoota Baadiyyaa Naannoo Keessatti Baldhinaan Raabsamaa fi Maxxanfamaa Oole.

Bitootessa 10, 2015 | Gabaasa Qeerroo
Gabaasa Qeerroo waraqaan waamichi abbaa biyyummaa fi gochaa gar-jabeenyaa mootummaan Wayyaanee ummata Oromoo irratti gaggeessaa jiru dura dhaabbachuuf waraqaan dhaaddannoo mata duree IYYAA IYYA DABARSAA. WARAABESSI ILMAAN OROMOO NYAACHUU BARE ABBAAY TSAHAAYYEE GUYYAAN YUUSE jedhu manneen barumsaa,waajjiraalee fi gaandoota baadiyyaa tokko tokko keessatti haala hoowaa ta’een ummata keessa raabsame bakkoota muldhatoo ta’an itti ammo maxxanfamee jira, keessattuu tuffii fi ilmaan Oromoo ajjesiisuf hiisisuu keessatti gahee guddaa kan qabu hoogganaa Wayyaanee Abbaayi Tsahaayyee fi ergamtootni isaa OPDO irratti ummatni keenya bakka jiruu akka dura dhaabbatu waamicha dabarsa.

Ethiopia must stop 'digital attacks on journalists abroad'

March 10, 2015 | International Business Times | By Ludovica Iaccino

The Ethiopian government is allegedly using international grade spyware to impede foreign journalists by hacking into computers and sabotaging accounts, according to a new report by 
Human Rights Watch (HRW).
HRW urged the Ethiopian government to stop digital attacks on journalists; the rights groupsaid foreign surveillance technology sellers should investigate alleged abuses linked to their products.

Ethiopia's inflation rate rises to 8.2 per cent in February year-on-year

March 10, 2015 | The Economic Times

ADDIS ABABA: Inflation in Ethiopia accelerated to 8.2 percent in February from year earlier due to higher prices for food items such as vegetables, fruit and meat, the statistics office said on Tuesday. 

Annual inflation in January was 7.7 percent. 

The Central Statistics Agency said food price inflation increased to 9.6 percent in February, up from 7.1 percent the previous month. The non-food inflation rate dropped to 6.8 percent last month from 8.2 percent in January. 


Inflation peaked at 9.1 percent in 2014 but remains stubbornly high. 

Ethiopia is hacking US journalists with commercial spyware

March 10, 2015 | By Andrew Tarantola

Ethiopia's government is among the most oppressive political regimes on the African continent, only trailing Eritrea in its population of incarcerated journalists. And with the country's recent implementation of off-the-shelf spyware from Italian security firm Hacking Team, Ethiopia's leaders can--and have been--expanding their despotic reach far overseas.

Liberation and Democratization of Biyya-Oromo in Particular, and Biyya-Kush in General

March 10, 2015 | By Fayyis Oromia*
It is a known fact that the non-stop theme of discussion among the Oromo polity is the “conflict”: ‘Ethiopian Democratization’ vs. ‘Oromian Liberation.’ This either or approach, as if the two goals are irreconcilably exclusive to each other, is the cause of “animosity” between the two camps. Some cadres in both camps still look at each other as foes, just forgetting the main enemy of the Oromo people – the Tigrinya-Speaking Habeshanized Nafxanya (the TSHN) – now on power at Tulluu Daalatti palace in Finfinne. Can’t we liberate and democratize both Biyya-Kush (Gross Oromia) and Biyya-Oromo (Net Oromia)? NB: Biyya-Oromo = Oromo country; Biyya-Kush = Kush country. Why couldn’t Oromo liberation forces from both camps come to terms and cooperate in building at least an alliance based on the common denominator of freedom (bilisummaa), which we can call Tumsa Bilisummaa Oromoo (TBO)/Alliance for Freedom of the Oromo (AFO)? Is it really because of the above mentioned ideological difference? Our common sense dictates that if we want to prevent the reversal of the victories we have achieved up to now, to move forward from the status quo, we have to come together and build a strong liberation force. It is only in this way that we can defeat the currently ruling hegemonist force, the TSHN, and can hinder the possible coming of the backward looking Amharinya-Speaking Habeshanized Nafxanya (the ASHN) to power.

TPLF, Take off Your Hands from Oromo Land

March 10, 2015 | Gadaa.com | BY KASSIM SHEIMO*

Oromo terrestrial land becomes precious commodity for the successive Abyssinian ruling classes ever since the reign of Menelik to the present day TPLF/EPRDF regime. Under the Menelik and Haile-Silassie Amhara-dominated feudal system, Oromo land was ransacked by the regime-loyalists and the Orthodox Church of Abyssinia. The Orthodox Church of Abyssinia, not only robbed the Oromo of their land, but also became an instrumental tool in enforcing the regimes’ racist policy by preaching the divinity of kings, the supremacy Amhara – the supremacy culture and language – and the inferiority of the Oromo and other nations in the South of the country. Through this coordination of the Church and the kings – and their close association, millions of Oromo farmers lost their precious land to these preys. Much fertile and coffee lands in Central, Southern and Southeastern and Western Oromia had been plundered, divided and occupied by the land tenure elements of the kings, the princes, the princesses, the Orthodox Church of Abyssinia, their Fitawarary’sDajazamach’sQangi Azthmach’sIndaraase’s, … Ballabase’s.

MUST WATCH: OMN 1ST YEAR ANNIVERSARY CELEBRATION [PART 1 & 2]

        PART ONE                                                                       PART TWO
    

Presentation about Human Rights Abuses in Ethiopia: Oromo TV

             

Saaminsa dachii Murti-Guuto

Bitootessa 07, 2015 | Anoole Wako Irraa

Shirrii wayyaaneen Murti-Guuto Afuran Qalloo kan jechuun beekku Oromoo Harar irratti raawwate raawwachaas jirru dachaa dha.

Magaalaan Harariifi naannooyni isi teessuma Bulchinsa Oromiyaa kan Harargee Bahaa ti ammallee akkasuma. Harar magaalaa gudditti afuran qallooti haalli kun osoo qaceellotti beekkamu Saba biicuu adaree ykn Harari je'amuun beekkamu dhuguma san dubbachuudhaaf akkuma statiksi lakkoysa wayyaaneen baaseen lakkoysi ummata kanaa 10, 000 kan hin caallee dha. Oromoon garuu %85 oli Wayyaaneen seersan mirga adda tahe ummata Harariif kenniteefi Oromoo Harar Oromiyaarraa fottoysite magaaluma Oromoo tana akkuma Dirree Dhawaa fi Finfinnee irratti raawwate sunitti Naannoo Harari jechuudhaan Ummata Oromoo harar saba Harari jalatti akka buluu godhee jira.

Top Ten Reasons Why Afan Oromo Should Be the Federal Working Language in Ethiopia

March 06, 2015 | By Birhanemeskel Abebe Segni

Nowhere in the world has the government of the country refused to speak the language of the majority of its people. It is weird, unthinkable, unjust, undemocratic, immoral, and absolutely unacceptable. Ethiopia is all of these. The Ethiopian Federal Government and two of its largest cities do not speak the language of the majority of the people, Afan Oromo. This is a preliminary outline to say the obvious: make Afan Oromo legally and unconditionally the Working Language of the Federal Government of Ethiopia and the two largest cities of Addis Ababa and Dire Dawa.

Koongresii Federaalawaa Oromoo (KFO) Kaadhimamtoota Paarlaamaa Woliin Mari’ate

Bitootessa 05, 2015

Miseensonni paartii Koongresii Federaalawaa Oromootiif kadhimamtoonni paarlaamaa guutuu godinaalee Oromiyaa fi bulchiiinsa naannoo Amaaaratti godina addaa Kamisee irraaa dhufan namootii 160 0l ta’an gaafa Sambata Feb 28, 2015 Finfinnee waajjira KFOtti marii baldhaa taasisan.

" Uuuuu....Uuuuuu Cilaaloo Gubanii "-- Walaloo Shamarree Oromo

               

Uummanni Oromoo Heera Itiyoophiyaan Baaftetti Fayyadamee Beekaa?

Bitootessa 04, 2015 | Qarree Amboo Irraa
Seensa
Biyyaa Itiyoophiyaa keessatti heeronni hedduu tumamaniiru. Kan biyyoota kaanirraa adda isaan taasisan gara hojiitti osoo hin jijjiiramiin hafuu isaati. Biyya lafaa kanarraatti heerriifi seeronni jaarraa 21ffaa keessatti tumaman wal qixxummaa mirkaneessf malee, loogii ittiin uumuuf miti. Heerrii barreeffamaan heeyyama kenne itti fayyadamuun yakkamaa nama gochuu hin qabu. Yoo waraqaa gubbaa taa’ee ittiin goyyoomsuuf qophaa’en ala. Kanaaf ammoo, heerri biyyaa Itiyoophiyaa beekamaadha. Seenaa kaleessa ture ilaaluu barbaachisaadha. Mootiin H/sillaasee bara 1923 A.H heera qopheesse hojiirra osoo hin ooliin bara 1948 A.H keessa foyyeessuuf yaalame. Fooyyeessee osoo ittiin hin hojjatiin jige. Dabareedhu ta’eetu Dargiinsi heera wayii 1980 A.H tumatee osoo hojiirraa hin ooliin waliin awwaalame. Heeroonni jara lachuu sabaafi afaan irratti waan bu’uureffamaniif Oromoo fayyaduu hin danda’ani. 

Appeal Letter of Oromo Students of Jimma University;- To: The Administration of Jimma University, Jimma

March 03, 2015 | Qeerroo

To: The Administration of Jimma University, Jimma

Warraaqsa Bilisummaa Jimma Keessatti Itti Fufeen Wal Qabatee Barattooti Oromoo Nagaa 10 Loltoota Wayyaaneen Butamuun Beekame.

Bitootessa 03, 2015 | Qerroo Jimmaa Irraa

Because I am OromoWarraaqsa Bilisummaa gootonni Qeerroon Yuniversitii Jimmaa fi Kolleejjii barsiisota Jimmaa akkasumas dargaggoonni Oromoo magaalaa gaafa Bitootessa 2,2015 Kaasaniin wal qabatee barattooti Oromoo nagaan 10 loltoota Wayyaaneen butamanii hidhamuu Qeerroon godina Jimmaa beeksise.
Gaaffii mirgaa dargaggoonni Oromoo kaasaniin wal qabatee  ergamtoota Wayyaanee EPRDF/TPLF sochii Qeerroo barattoota Oromoo dura dhaabbachuuf bobbafaman Muktar Kadirii fi Dammaqee Mokonnoon irratti mormii jabaan qabsiifameen wal qabatee Barattootni Oromoo Yuunibarsiitii akka doorsifamaniif jecha humna waraanaa bobbaasuun namoota nagaa 10 gara mana hidhaatti geeffamanii jiru.

Asanti Hajji New Music 2015: "WOYANNE''

              

OMN: GAAFFII FI DEEBII OB. HAYILUU DAARGEE KUTAA 3 FFAA, BITOOTESSA 1, 2015

     

Calii Calanqoo: Beekaa Irra Kutne Malee, Seenaann Hiyyeeysa Hinqabuu

Bitootessa 02, 2015 | Jaafar Ali Norway Irraa
Silaallee uleen caphee kan Abbaa Gadaa hincaphuu,
Beekaa irra kutne malee, seenaann hiyyeeysa hinqabuu.

ስንብት – ለኢትዮጵያና ኢትዮጵያዊነት!

March 02, 2015 | ጂቱ ለሚ

ያ ሰዉ በጣም ደስተኛ ነበር። ዛሬም ብዙዎች በየቀኑና በየቦታው 26ቱን ማይልስ በመሮጥ የዚያን ሰዉ ደስታ ያስቡታል። ሆኖም ግን ስንቶች የዚህን ታሪካዊ ክስተት ትርጓሜና አመጣጥ በዉል እንደሚገነዘቡ መገመቱ ያስቸግር ይሆናል። ያ ሰዉ ግን ስለምን እንደዚያ እንደሚሮጥ በሚገባ ያዉቀዉ ነበር። ምክንያቱም በጦርነት የታዳከመ ሰዉነቱ ሳይዝል 26ቱን ማይልስ በብቃት ሮጦ እጅግ ታላቅ የድል ዜናን ለወገኖቹ ካደረሰ በኋለ እስከ ወዲያኛዉ ኣርፈዋልና!