Waamichaa Hiriira Nagaa Barattoota Yuunibarsiitii Jimmaaf

Sadaasa 28, 2017 | Qeerroo Bilisummaa Oromoo Mandhee Jimmaa Yuunibarsiitii irraa

Akkuma beekamu guyyaa uummanni Oromoo garbummaa jalatti kufee kaasee hanga har’aatti cunqursaa, doorsisni hidhaaf ajjeechaan, raawwachaa ture raawwachaas jira.
Oromoon garuu; mirga isaa kana kabachiisuuf mirga abbaa biyyuummaa kabachiifachuuf qabsaa’aa ture qabsaa’aas jira. Tibba kana immoo wanti Uummata keenya daangaa irratti raawwachaa jiru, akkasumas gochi garajabeenyaa kan uummati marti balaaleffatudha. Kanaaf ijaaf sagalee uummatichaa kan taanee miiraaf yaada tokkon waltaa’uun gaaffilee armaan gaditti tarreeffaman bu’uura godhanne hiriira ba’uun gaaffii nii gaafanna.

Egypt's Sisi issues warning to Ethiopia over dam construction project

November 26, 2017 | Alaraby
Sisi issued a stern warning to Ethiopia on Saturday over a dam it is building after the two countries and Sudan failed to approve a study on its potential effects.
Egyptian President Abdel Fattah al-Sisi issued a stern warning to Ethiopia on Saturday over a dam it is building, which could limit water supplies to Cairo.

It comes after Egypt, Ethiopia and Sudan failed to approve a study on its potential effects of the Grand Ethiopian Renaissance Dam.

Addis Ababa's plan will be the first major dam on the Blue Nile, which will eventually start filling the giant reservoir behind it to power Africa's largest hydroelectric dam.

Deadlock in GERD talks: What is Egypt’s future strategy, diplomacy or military strikes?

November 26, 2017 | Egypt independent | By Taha Sakr

News of the failure to reach an agreement in the tripartite negotiations between Egypt, Ethiopia, and Sudan regarding the construction of the Grand Ethiopian Renaissance Dam (GERD) has stirred massive controversy in the Egyptian press and in government circles.
As has been pointed out by Egyptian officials, including the President himself, as well as a host of local newspaper, building the dam without granting Egypt its rightful share of Nile water poses a direct threat to the country’s water security.
The question that needs to be answered at this moment is what the appropriate response by the Egyptian government should be to the negotiation deadlock.

GAAFFIF DEEBII HD ABO J/ DAAWUD IBSAA WALIIN KUTAA 1FFAA fi 2FFAA ONN – IN AFAN OROMO

Kutaa 1ffaa                                                                Kutaa 2ffaa
  

Maaltu deemaa ture? Maaltu deemaa jira? Maaltu deemuuf jira?

Sadaasa 26, 2017 | Qalbeessaa Dhangi'aa Irraa

Loltoota kanneen fakkaatan Gadii kana akka waan loltoota Wayyaanee waraanu leenjisaa jiruutti Lammaaf dubbatamaa ture. Icciitiin dubbichaa garuu kana hinturre. (kana barruu itti aanu keessatti ilaalla)

Ethiopian empire policies are fecal occult blood while their actions are considerably hemorrhagic.

November 26, 2017 | By Dr. B.K. Deressa

Before I am going to enter my main point let me define fecal occult blood and hemorrhage.
Fecal occult blood (FOB) refers to blood in the feces that is not visibly apparent. Occult blood in the stool may indicate colon cancer or polyps in the colon or rectum. The fecal immunochemical test (FIT) is the initial non-invasive investigation of choice for population-based colorectal cancer (CRC) screening. Also called fecal immunochemical test, FIT, iFOBT. The fecal occult blood test (FOBT) is a lab test used to check stool samples for hidden (occult) blood.

ኦሮሞ እና ኢትዮጵያ

November 26, 2017 |  በብርሃኑ ሁንዴ

ኢትዮጵያ የምትባለው ሀገር ውስጥ በሚያልፉትና በሚመጡት የሀበሾች መንግስታት ስር ኦሮሞ ባንድ በኩል አየተጨቆነ በሌላ በኩል ግን ለዚህች ሀገር ስታገልና መስዋዕት ስከፍል ቆይቷል። ለዚች ሀገር በተደረጉት ጦርነቶች ውስጥ እንደ ኦሮሞ ጉዳት የደረሰበትና በጣም ከባድ መስዋዕት የከፈለ የለም ቢባል ከእውነት መራቅ አይሆንም፤ ነገር ማጋነንም አይደለም። የኦሮሞ ሕዝብ ለራሱ ነፃነት ይህን ያህል ትልቅ መስዋዕት ብከፍል ኖሮ ምናልባት ዛሬ የሀገሩን ባለቤትነት ማረጋገጥ ይችል ነበር።
በሌላ መንገድ ሲታይ ግን፣ ኦሮሞ ኢትዮጵያን ማሞገስና ይህችን ሀገር ለማኖር ስንከራተት እንጂ፤ ኦሮሞን የምትወድና ለኦሮሞ የምትቆረቆር ኢትዮጵያ አይተነም ሰምተንም አናውቅም። ይህ ያለውን እውነታ ለመናገርና በመሬት ላይ የሚታየውን እውነታ ለመግለፅ እንጂ፣ ይህችን ሀገር ለመጥላትና በሷ ላይ ፕሮፓጋንዳ ማድረግ አይደለም።  ሰዎች ይህንን እውነታ በጥልቅት ሳያዩና ሳይገነዘቡ፣ ቶሎ ብለው ነገሩን ወደ ሌላ መንገድ መተርጎም የለባቸውም። ያለውን እውነታ መናገርና ማስታወስ አስፈላጊ ስለሆነ ነው ይህን ጉዳይ ያነሳሁት። ይህንን ጉዳይ እንደ ጠባብነት የሚያዩትና ነገሩን ከፖለቲካ ጋር ለማዛመድ የሚሞክሩት ይህን ለማድረግ መብታቸው ነው። ይሁን እንጂ እውነታን መደበቅ እይቻልም።

Galaanni Deemu, Galaana Ciisu Kaasa!

Sadaasa 19, 2017 | Qixxeessaa Lammii Irraa

FDG GARA FXG TAAKKE Oromoo wal dhuunfachiisuu bira dabree OPDO ilma TPLF darbee of dura buusuudhaan dhaaba sab boonaa isii fakkeessee jira. Haasofni afaan hoogganoota dhaaba kanaa keessaa bahu gurra Oromootti mi’aawaa dhufaa jira. Dhaaba of danda’ee dhaabbate kan dhiibbaa TPLF irraa bilisa ta’e fakkaachuun isaa Oromoota waan onnachiise fakkaata. Alaa keessaan OPDOn faarsaa malee hin abaarinaa jechuun kittillayoota isaa dabalatee fayyaleyyiin Oromoos heddutu irraa hirmaachaa jira. Duula gala malee baha hin faarsan. Dhaaba kana kan maqaa gaarii kana yeroof itti godhe mataa dhaabichaa kan ta’e obboo Lammaa Magarsaa akka ta’etti fudhatamee dirre bahatti haasawamee jirama.

Zarihuun Wodaajoo: “Maraatoonii Qabsoo” [New Oromo Music 2017]

Sagalee Goototaa

    

Qabsoon Oromoo Qabsoo Bu’aawwan Xixiqqoof Eegale Miti, Bu’aawwan Xixiqqoo Halagaaf Galtuurraa Argameenis Hingufatu.

Sadaasa 16, 2017 | Ibsa Qeerroo Bilisummaa Oromoo

Qabsoon bilisummaa uummataa qabsoo dhugaati. Bilisummaa uummataa tokkoof qabsoon uummatichaan godhamu hanga bilisummaatti jabaatee itti fufuun dirqama. Nuti Oromoonis qabsoo bilisummaa Oromoof qabsoo kaleessa jaallan kitila itti dhabne duuka jirra. Qabsoon nuti gochaa jirru qabsoo haqaati. Qabsoon haqaa bu’aaf dantaa xixiqqoo diinarraa uummataa godhamuun hinshiminu. Qabsoon haqaa hanga bilisummaatti. Irbuun qabsaa’otaas hanga bilisummaatti qabsoo jabeessee akka itti fufu dirqa.
Har’a qabsoo uummatni Oromoo du’aa ajjeefamaa dhibee addanaan gahe, ilmaan cunqurfamoo impayeera biyyattif daandii qabsoo saaqera. Har’a impaatera Ethiopia keessatti Oromoo dhiisii sabootni biroon akka dur garbummaaf tole jedhanii akka hinbulle qabsoon Oromoo karaa agarsiiseera. Qabsoo dhugaatu akkana.

“Sunsuma Jijjiiruun Marqa Hin Midhaaksu”

Sadaasa 16, 2017 | Waaqoo Nooleetiin

Dhugaan ilma nama bira jiraachuu qabu kan yoomuu jijjiramuu fi daddaquu hin qabne waan jibbu jaalachuu dhabuudha. “MAN NO SEE DIRT, NO HEAR DIRT AND NO CLEAN DIRT” Kun akkamitti danda’amaa?
Haarawoomsa, Haarawoomsa, Haarawoomsa…oggayyuu Haarawoomsa maal Haarawoomsuu? Bofni Umrii isaa muuxata malee hadhaa isaa hin muuxatu. Bofni yoomiiyyuu eenyummaan isaa Bofuma.
Seerri uumaa fi uumamaa osoo hin jaalatin dirqiin waqtiilee jiran keessatti uumama jalqabaa uumama itti aanuun jijjiraa hanga guyyaa xumuraatti imalchiisa. Uumamni jiran cuftuu turtii yeroo jiranii keessatti Safuu fi dudhaa walii tiksuun seeraa fi heera ittiin bulmaata isanii baafatanii ittiin wal taliigaa jiraatu.

YAA SOOGIDDAA! YOO OFII JETTEE …. YAA HALGAA ! YOO BORIIF JETTEE…

Sadaasa 16, 2017 | SEENAA Y.G(2005)

Waggaa 15 dura Goota Umurii isaa guutuu Qabsootti jiruutu, dabballoota leenjisuuf akkas jedhee dhaame. “Qabsoo nuuti gaggeessinu galma akka ga’uuf, Oromoo addunyaa irra jiru hundaa Qabsoo keessatti akka hirmaatuuf qopheessuun, hojii keenya jalqabaati. Kunis Baayyina Oromoo humnatti jijjiiruuf gargaara. Kana gochuun keenya waa lamaaf jedhan. Inni tokko—humni Oromoo dura dhaabbatu deebi’ee akka hin kaaneef gargaara. Inni lammadaa—yoo nuutillee wareegamnee, dhalooti itti aanu qabsoo inuma itti fufa jedhanii, Oromoo humneessuu kana fakkeenya biraatiin isinitti hima jedhan. Bishaan baarmeela guutuu danfisuu yoo barbaaddan, jalqaba baarmeela duwwaa abiddarra keessanii bishaan itti guutuu dandeessan. Rakkoo hin qabu. Rakkoon jiru isa kanaa miti. Bishaan baarmeela guutuu kana ega danfisnee booda akkamittin irraa buufana? ykn bishaanichatti dhimma baanaadhaa? Irraa baasuuf rakkoodhaa. Keessaa waraabanii dhimma itti ba’uuf rakkoodhaa. Deebisanii qabbaneessinaan deebisanii danfisuu barbaachisa. Kanaaf qabsoon Oromoo sadarkaa isa bishaan danfeerra geesifnee diina keenya filmaata dhabsiisuudhaa” jedhan. Yeroo sanatti dubbiin kun kanneen qoosaa itti fakkaatee hedduudha. Garuu qoosaa hin turre. Waanuma har’aa Biyya keessatti argaa jirruudhaa. Baayyina Oromoo humnatti jijjiiruun raawwateera. Bu’aa humnatti jijjiiramuu ijumaan argaa jirra. Humni kun guyyuu barachaa fi muuxachaa diinaaf yaaddoo qofaa osoo hin taanee, laafachuu sirnichaaf iyyu sababaa ta’eera.